Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-05 17:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4.087.68sec."XIX" (1)
Muzică vocală (139)
SM ISO690:2012
MORARU, Emilia. Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 15-20. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective

CZU: 784.4.087.68sec."XIX"
Pag. 15-20

Moraru Emilia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Prezentul articol este consacrat identifi cării căilor de evoluţie ale muzicii corale românești din prima jumătate a secolului XX. În acest sens, autoarea evidenţiază direcţiile componistice din această perioadă, fi guri reprezentative de compozitori, spectrul genuistic și tematic, dar și modalităţile de valorifi care ale folclorului muzical autentic. Astfel, în obiectivul autoarei se afl ă realizările compozitorilor Dumitru G. Kiriac, Gheorghe Cucu (care au cultivat genul coral în forme miniaturale) și ale compozitorilor Ioan D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Marţian Negrea (care au conceput o creaţie corală variată prin utilizarea unor procedee armonice moderne: poliritmie, moduri cromatice, armonizări bazate pe secunde, cvarte suprapuse). Deși infl uenţaţi puternic de curentele artistice „în vogă” ale muzicii universale, compozitorii români din această perioadă s-au afi liat, din ce în ce mai mult, adepţilor creării „în stil” sau „în caracter popular”.

This article is dedicated to identifying ways of development of Romanian choral music from the first half of the twentie Thcentury. In this regard, the author highlights the composition directions of this period, representative composers, the genre and thematic spectrum, and the ways of capitalizing authentic folk music. Thus, the author’s aim is to underline the achievements of composers, such as Dumitru G. Kiriac, Gheorghe Cucu (who cultivated the choral genre in miniature forms) and of composers Ioan D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Marţian Negrea (who conceived a varied choral creation by using modern harmonic methods: polyrhythm, colour modes, harmonization based on seconds, stacked fourths). Although strongly inflenced by artistic currents „in vogue” of universal music, the Romanian composers of this period got more and more affiliated to those followers who created „in the style” or „in popular character”.

Cuvinte-cheie
stil contrapunctic, armonie modală, diatonism, politonalism, moduri cromatice, ritmică asimetrică, scriitură vocală