Necropola medievală de la Lozova-La hotar cu Vornicenii. Rezultatele campaniilor din anii 2014-2015
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-20 15:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.5(478) (31)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
SM ISO690:2012
URSU, Ion; BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila; VORNIC, Vladimir; CIOBANU, Ion. Necropola medievală de la Lozova-La hotar cu Vornicenii. Rezultatele campaniilor din anii 2014-2015. In: Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), pp. 250-271. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Necropola medievală de la Lozova-La hotar cu Vornicenii. Rezultatele campaniilor din anii 2014-2015

CZU: 903.5(478)
Pag. 250-271

Ursu Ion, Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Vornic Vladimir, Ciobanu Ion
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2017


Rezumat

The authors present the preliminary results of archaeological research in the period 2014-2015, carried out in the area of the medieval necropolis from Lozova-La hotar cu Vornicenii. (Straseni). The two undertaken archaeological campaigns aimed at continued systematic excavations carried out within two projects for young researchers, funded by the Academy of Sciences of Moldova, during which up to date 106 tombs, of which 52 funerary complexes in the years 2014-2015, were discovered. They belonged to the local Christian community; all the deceased (adults and children) were buried according to the Christian ritual: in prone position, with the head to the west, the legs stretched the arms bent at the elbows, and the hands resting on the abdomen, chest or shoulders. The Funeral inventory is represented by ornaments and apparel globular buttons made of bronze, temple rings, silver and bronze earrings, beads, pendants, etc., indicating the period of the use of the cemetery in the 14th - 15th centuries. The medieval cemetery from Lozova is part of a series of sites particularly important for restoring the spiritual life of Orthodox communities in Bucovat valley. Continued research and rigorous analysis of the entire archaeological inventory will provide additional relevant data, such as demographic evolution, health state, ethnic and cultural background of the population in the space between the Prut and Nistru during the end of the Golden Horde period and the early establishment and eastward expansion of the Country of Moldova.

Autorii prezintă rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din perioada anilor 2014-2015, efectuate in aria necropolei medievale de la Lozova-La hotar cu Vornicenii (r-nul Strășeni). Cele două campanii arheologice intreprinse au avut drept scop continuarea săpăturilor sistematice, desfășurate in cadrul a două proiecte pentru tineri cercetători, finanțate de Academia de Științe a Moldovei, pe parcursul cărora au fost descoperite pană in prezent 106 morminte, dintre care 52 in anii 20142015. Acestea aparțin unei comunităţi creștine locale; toţi decedaţii (maturi și copii) au fost inhumaţi potrivit ritualului creștin: pe spate, cu capul spre vest și picioarele intinse, iar braţele indoite din coate, cu mainile așezate pe abdomen, piept sau pe umeri. Inventarul funerar este reprezentat de obiecte de podoabă și port: nasturi globulari din bronz, verigi de tamplă, cercei de argint și bronz, mărgele, pandantive ș.a., piese care indică perioada de utilizare a cimitirului in secolele XIV-XV. Cimitirul medieval de la Lozova face parte din seria de situri deosebit de importante pentru reconstituirea vieții spirituale a comunităților ortodoxe din valea Bucovățului, iar continuarea cercetărilor și analiza riguroasă a intregului inventar arheologic vor oferi și alte date relevante, precum evoluția demografică, starea de sănătate, apartenența culturală și etnică a populației din spațiul dintre Prut și Nistru in perioada de sfarșit a Hoardei de Aur și inceputul constituirii și extinderii spre est a Ţării Moldovei.

Авторы представляют предварительные итоги археологических исследований 2014-2015 гг., проведенных на средневековом кладбище у села Лозова-Ла хотар ку Ворничений (Стрэшенский район). Археологические изыскания последних двух лет продолжают систематические раскопки, проведенные ранее в рамках проектов для молодых исследователей с финансовой подержкой Академии наук Молдовы, в ходе которых были обнаружены и проанализированы на сегодняшний день 106 захоронения, из которых 52 – в период 2014-2015 гг. Погребенные принадлежали местной христианской общине; усопшие (взрослые и дети) были похоронены в соответствии с традиционными христианскими обрядами: на спине, головой на запад, ноги прямые, руки согнуты в локтях, кисти уложены на животе, груди или плечах. Погребальный инвентарь представлен деталями одежды или украшениями: это бронзовые сфероидальные пуговицы, серебряные и бронзовые серьги и височные кольца, бусы и т.д. Находки указывают на период использования кладбища в XIV-XV вв. Средневековое кладбище у села Лозова – это один из особо важных памятников для восстановления истории духовной жизни православных общин в долине р. Буковэц, а продолжение археологических исследований и тщательный анализ всех находок обеспечит поступление других интересных данных, важных для истории демографии, здоровья, этнической и культурной принадлежности населения из Пруто-Днестровского междуречия в период конца Золотой Орды и начала Молдавского средневекового государства.

Cuvinte-cheie
Lozova, necropolă, ritual funerar, evul mediu,

sit arheologic,

Moldova