Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
163 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-06 15:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.25(477) (2)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
SM ISO690:2012
POLTAVET, Vasilii. Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья). In: Revista Arheologică. 2013, nr. 1(9), pp. 198-220. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(9) / 2013 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья)

CZU: 902/903.25(477)
Pag. 198-220

Poltavet Vasilii
 
Национальный историко-культурный заповедник «Чигирин»
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2016


Rezumat

Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья) Широкие браслеты с рельефным орнаментом гальштаттоидного облика являются отличительной особенностью чернолесской культуры Среднего Поднепровья. Выделяются три основных региона их концентрации: Суботовское городище в бассейне Тясмина (здесь же много обломков литейных форм), несколько пунктов в бассейне Роси и в Киевском Поднепровье. Орнаменты браслетов локальных групп рознятся. Их появление связано с внешними импульсами, которые, вероятно, распространялись по торговым путям южного или западного направления. Верхняя дата производства браслетов на Суботовском городище (по С14) – конец IX в. до н.э., они соотносятся с концом черногоровского горизонта древностей предскифского периода (IX–VIII вв. до н.э.). Стилистически и типологически(?) браслеты можно сопоставить с постголиградской михалковской группой на Среднем Днестре и кобанскими древностями Кавказа. Некоторые орнаментальные схемы обнаруживают близость с более поздними находками новочеркасского горизонта второй половины VIII в. до н.э.

Brăţările de tip Subotovo (cu privire la contactele culturii Chernyi Les). Brăţările late cu decor în relief de aspect hallstattian constituie o particularitate a culturii Chernyi Les din zona Niprului de Mijloc. Se evidenţiază trei regiuni principale de concentrare a lor: fortificaţia Subotovo în bazinul râului Tiasmin (aici fiind multe forme de turnat), câteva puncte în bazinul râului Ros’ şi pe segmentul kievean al cursului Niprului. Ornamentele brăţărilor grupurilor locale sunt diferite. Apariţia lor este legată de impulsurile exterioare care, probabil, se răspândeau pe căile comerciale din direcţia de sud sau vest. Data superioară de executare a brăţărilor din cetatea Subotovo (după С14) este sf. sec. IX î.Hr., corelându-se cu sfârşitul orizontului Chernogorovsk a vestigiilor perioadei prescitice (sec. IX–VIII î.Hr.). Stilistic şi tipologic(?) brăţările pot fi corelate cu grupul postholihradean Mikhalkovo de pe Niprul Mijlociu şi antchităţile Koban’ din Caucaz. Unele scheme ornamentale vădesc similitudini cu descoperirile mai târzii ale orizontului Novocherkassk din a doua jumătate a sec. VIII î.Hr

Bracelets of the Subotov type (on the issue of the contacts of the Chernoles culture of the Middle Dnieper) Wide bracelets with relief ornament are distinctive feature of the Chernoles culture of the Middle Dnieper River region. There are three main regions of their concentration: Subotov hill-fort in the area of Tyasmin River (there are a lot of fragments of molds), several sites in the area of Ros River and the territory of the Dnieper River in the Kiev area. The ornaments of bracelets of local groups are different. Their appearance is associated with external impulses, which are likely to have spread on the trade routes of the northern or central steppe subzones. The top date of the manufacturing of bracelets on Subotov hill-fort (according to C14 dating) is the end of the IX century BC. Chronologically they are related to the so-called Chernogorivsky horizon of the pre-Scythian period (IX–VIII century BC). Stylistically the bracelets can be compared with the Postgoligradska Mikhalkovskaya group jewellery of the territory of the Dniester River middle region and antiquities of the Caucasus Koban culture. Some ornamental schemes are known in the culture of the Thracian-Cimmerian community.

Cuvinte-cheie
Среднее Поднепровье, поздняя чернолесская культура, черногоровский горизонт, браслеты суботовского типа