О некоторых особенностях оркестровой технологии в унисонах Павла Ривилиса
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
571 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-30 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785/788:781.22 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
ПЫСЛАРЬ, Снежана. О некоторых особенностях оркестровой технологии в унисонах Павла Ривилиса. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 31-38. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

О некоторых особенностях оркестровой технологии в унисонах Павла Ривилиса

CZU: 785/788:781.22
Pag. 31-38

Пысларь Снежана
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

В данной статье рассматриваются некоторые особенности оркестровой технологии в «Унисонах» Павла Ривилиса. В стилистике каждой из четырех частей цикла композитор своеобразно преломляет намеченные ранее в его творчестве тенденции — неофольклорную, заложенную в «Симфонических танцах», и неоклассицистскую, присущую оркестровке Чаконы. Тематизм различного происхождения, характеризующий «Унисоны», находит свое выражение в многочисленных способах тембровой реализации. Каждую из частей цикла отличает оригинальная технологическая задача, и, соответственно, необычный способ ее воплощения. Тембр в подчеркнуто линеарном строении музыкальной ткани приобретает значение многомерного, полисемантического параметра.

În articol se analizează piesa „Unisoane” de Pavel Rivilis sub aspectul tehnologiei orchestrale. În stilistica fiecărei din cele patru părţi ale ciclului compozitorul îmbină în mod deosebit tendinţele programate în compoziţiile sale anterioare, şi anume neofolclorismul, inerent „Dansurilor simfonice” şi neoclasicismul prezent în orchestraţia ”Chaconnei” bachiene. Tematismul de origine eterogena, care caracterizează „Unisoanele” îşi găseşte expresia în mai multe moduri de realizare timbrală. Fiecare parte a ciclului oferă o idee tehnologică originală, şi, în consecinţă, un mod neobişnuit de realizare a acesteia. Timbrul devine un parametru multidimensional şi polisemantic în structura lineară a facturii muzicale.

This article analyzes some peculiarities of the orchestral technology in P. Rivilis’s “Unisons”. In the stylistics of each of the four parts of the cycle, the composer originally combines the neo-folklorism and neoclassicism scheduled in his earlier works — “Symphonic Dances” and the orchestration of Bach’s Chaconne. The thematic structure of various origins that characterize the “Unisons” finds expression in many ways of timbre perspective. Each part of the cycle offers an original technological idea, and, accordingly, an unusual way of its realization. The timbre in the linear structure of the musical texture becomes an important, multidimensional and poly-semantic parameter

Cuvinte-cheie
Павел Ривилис, тембровый микст, органность,

«Унисоны», тембровая реализация, воображаемый тембр