Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-17 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
782.03:792.54 (1)
Muzică dramatică. Operă (59)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (346)
SM ISO690:2012
ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, Ирина. Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 23-30. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне

CZU: 782.03:792.54
Pag. 23-30

Чобану-Сухомлин Ирина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Автор статьи рассматривает жанровые особенности монооперы с балетом «Атех» Г. Чобану, опираясь на типологические характеристики монооперы, а также особенности литературного первоисточника — романа-лексикона «Хазарский словарь» М. Павича. В центре внимания исследователя находятся проблемы жанровой трансформации и драматургии монооперы, роли балета, формообразующего значения вокализов и мелодекламации, проявления принципов рефренности и цикличности. Автор приходит к выводу о полижанровом характере сочинения, который явился результатом жанровой гибридизации и интерференций, обеспечивающих, в том числе, и многомерность образа Атех.

Particularităţile generice ale monooperei cu balet „Ateh” de Ghenadie Ciobanu constituie obiectul de cercetare al prezentului articol. Analiza propusă de autoarea studiului se bazează pe caracteristicile tipologice ale monooperei precum şi pe specificul sursei literare — celei al romanului-lexicon „Dicţionarul Khazar” de Milorad Pavic. Cercetarea se axează pe un spectru de probleme ce ţin de mutaţia genului de operă, de dramaturgia lucrării, de rolul pe care îl are baletul, de ponderea arhitectonică a vocalizelor şi a declamaţiunii, de manifestările principiilor de refren şi ale celor de ciclicitate. Autoarea remarcă natura multigenerică a creaţiei analizate ca o consecinţă a hibridizării şi a interferenţelor de genuri, ce oferă, totodată, multidimensionalitate chipului prinţesei Ateh.

Generic features of the monoopera with ballet "Ateh" by Ghenadie Ciobanu is the subject of research in the article. The analysis proposed by the I. Ciobanu-Suhomlin is based on the typological characteristics of monoopera as well as on the specific literary source — that of the the novel-lexicon “Dictionary of the Khazars” by Milorad Pavic. The research focuses on a range of issues related to the mutation of the opera genre, the dramaturgy of the work, the role of ballet, the architectonic weight of vocalises and declamation, the manifestations of the principles of refrain and cyclicity (cyclic recurrence). The author concludes that the poly-genre nature of the analyzed work is a consequence of hybridization and interference of the genres which are provided also multidimensionality for princess Ateh’s image.

Cuvinte-cheie
моноопера, монолог, молитва, вокализ, Атех, «Хазарский словарь»,

балет, откровение,

жанр