Despre datarea cetăţii de piatră din or. Soroca
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
159 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-07 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
904:725.182(478)"11/18" (1)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (68)
Arhitectură (139)
SM ISO690:2012
NESTEROVA, Tamara. Despre datarea cetăţii de piatră din or. Soroca. In: Revista Arheologică. 2015, nr. 1-2(11), pp. 209-219. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Despre datarea cetăţii de piatră din or. Soroca

CZU: 904:725.182(478)"11/18"
Pag. 209-219

Nesterova Tamara
 
Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2016


Rezumat

Despre datarea cetăţii de piatră din oraşul Soroca Cetatea din oraşul Soroca nu are o datare sigură, sursele istorice şi arheologice indicând perioada domnitorilor, începând cu Ştefan cel Mare şi terminând cu Petru Rareş, opinie ce a pus amprenta şi pe aprecierea arhitecturii cetăţii. Cercetarea atentă a detaliilor arhitectonice ale cetăţii Soroca, conjugată cu studiul morfologic al formelor prin metoda structural-numerică, a permis autoarei indicarea perioadei de domnie a lui Petru Muşat, opinie susţinută de sursele istorice grafice şi literare, după cum afirma Miron Costin, „Soroca a fost construită de un Pătru-vodă”. Fiind o realizare după modelul castelelor occidentale din sec. XIII-XIV, fortăreaţa din Soroca a fost refăcută în timpul lui Ştefan cel Mare cu înlocuirea apărării cu arme albe prin dotări pentru artilerie. Staţionarea armatei poloneze între anii 1686-1699 şi cantonarea armatei ruse în anii 1788-1789 au condus la dispariţia unor importante elemente structurale şi la modificarea detaliilor, ce împreună cu lectura superficială a documentului din 1543, a cauzat datarea fortăreţei în anul emiterii scrisorii.

On the dating of Stone Fortress in Soroca Fortress Soroca has not an exact date of construction, but the historical and archeological sources indicate the rulers period beginning with Stephen the Great and ending with Petru Rares, opinion that left its mark on the fortress architecture appreciation. A careful examination of the architectural details of the Soroca Fortress, combined with the morphological study of shepes through the structural- numerical method, has allowed the author to establish the period of reign of Petru Musat. Beeing an execution after the occidental castles from VIIIth-XIVth century, the Soroca Fortress was rebuilt by Stephen the Great, adding the artillery. The stationing of Polish army between the years 1686-1699 and quartering of the Russian army in the years 1788-1789, led to the disappearance of the certain structural components, which together with a superficial reading of the document from 1543, led to a late dating of the castle.

О датировке крепости Сорока Крепость г. Сороки не имеет точной даты строительства, исторические и археологические источники позволяют ее датировать, начиная от правления Стефана Великого и до Петра Рареш, вывод, повлиявший и на оценку архитектуры крепости. Внимательное обследование архитектурных деталей и морфологическое исследование структурно-числовым методом архитектурных форм Сорокской крепости, позволило автору статьи сформулировать гипотезу о ее строительстве во время правления господаря Петра Мушата, подтвержденное историческими графическими и литературными источниками. Позднее, Стефан Великий укрепил защиту крепости артиллерией, заменив детали характерные для защиты холодным оружием. Расположение в замке в 1686-1699 гг. польской армии и занятие ее русской армией в 1788-1789 гг. привело к разрушению важных структурных компонентов и к видоизменениям деталей, что вместе с приблизительным прочтением письма 1543 года, содействовали поздней датировке Сорокского замка.

Cuvinte-cheie
cetate, castel, detalii, metereze, model structural-numeric, Petru Muşat,

Ştefan cel Mare