Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-28 15:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
904:72(4)"11-07" (1)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (79)
Arhitectură (169)
SM ISO690:2012
ZANOCI, Aurel. Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean. In: Revista Arheologică. 2015, nr. 1-2(11), pp. 68-81. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean

CZU: 904:72(4)"11-07"
Pag. 68-81

Zanoci Aurel
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2016


Rezumat

Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene timpurii din spaţiul tiso-nistrean Pentru intervalul de timp cuprins între a doua jumătate a sec. XII a.Chr. şi începutul sec. VIII a.Chr., în spaţiul tiso-nistrean au fost documentate cca 140 fortificaţii. Majoritatea lor (121) sunt concentrate în arealul culturii Gáva-Holihrady restul, într-un număr mai mic, fiind cunoscute în culturile Vârtop, Chişinău-Corlăteni, Babadag, Cozia-Saharna şi Insula Banului. Pentru fortificarea acestor cetăţi au fost utilizate diferite elemente defensive, cum ar fi: şanţul, palisada, „zidul” din lemn şi pământ, „zidul” din piatră etc. Articolul de faţă este consacrat analizei şi clasificării zidurilor din piatră, care au avut o răspândire mai restrânsă în perioada hallstattiană timpurie. Deocamdată astfel de construcţii defensive au fost atestate doar în arealele culturilor Gáva-Holihrady (la 15 situri) şi Vârtop (la 2 situri). În funcţie de tehnica de edificare, zidurile din piatră pot fi divizate în două tipuri: I – cu un singur parament (Bodoc „Vârful Comorii”, Lesivka, Şeica Mică „Cetate” etc.); II – cu două/trei paramente (Călineşti Oaş „Dealul Hurca”, Shelestovo „Tupcha” etc.). Ziduri din piatră, similare celor din spaţiul tiso-nistrean, în această perioadă au fost atestate la mai multe fortificaţii din regiunile limitrofe, mai ales, în culturile Kyjatice, Lausitzer, Urnenfeld etc.

Typology and evolution of stone walls of the Early Hallstatt fortresses in the area of the Tisza and Dniester For the period of time between the second half of the 12th century BC and the beginning of the 8th century BC in the area of the Tisza and Dniester about 140 fortresses were attested. Most of them (121) are concentrated in the area of Gáva-Holihrady culture and the rest ones, less numerous, are known in the cultures of Vârtop, Chişinău-Corlăteni, Babadag, Cozia-Saharna, and Insula Banului. To fortify these cities different defensive elements were used, such as ditch, palisade, “wall” of wood and earth, stone “wall”, etc. This article is devoted to the analysis and classification of stone walls, which had a narrower spread in the Early Hallstatt time. So far such defensive constructions were certified only in the area of cultures of Gáva-Holihrady (on 16 sites) and Vârtop (on 2 sites). Depending on the technique of building, stone walls can be divided into two types: I – with one casing (Bodoc „Vârful Comorii”, Lesivka, Şeica Mică „Cetate”, etc.); II – with two/three casings (Călineşti Oaş „Dealul Hurca”, Shelestovo „Tupcha”, etc.). Similar stone walls belonging to the same period have been discovered in several fortifications in the neighboring regions, especially in the cultures of Kyjatice, Lausitzer, Urnenfeld, etc

Типология и эволюция каменных стен раннегальштатских укреплений на Тисо-Днестровском пространстве На Тисо-Днестровском пространстве зарегистрировано около 140 укреплений, относящихся к периоду времени между второй половиной XII и началом VIII века до н.э. Большинство из них (121) сконцентрировано в ареале культуры Гава-Голиграды, остальные, в меньшем количестве, известны в культурах Выртоп, Кишинэу-Корлэтень, Бабадаг, Козия-Сахарна и Инсула-Банулуй. Для укрепления этих крепостей использовались различные фортификационные элементы: ров, палисад, дерево-земляная стена, каменная стена и т.д. Данная статья посвящена анализу и классификации каменных стен, менее распространенных в раннегальштатский период. Пока такие оборонительные сооружения были отмечены только в ареалах культур Гава-Голиграды (на 16 памятниках) и Выртоп (на 2 памятниках). В зависимости от техники строительства, каменные стены можно отнести к двум типам: I – однорядные (Бодок «Вырфул Коморий», Лесивка, Шейка Микэ «Четате» и др.); II – двух-/трехрядные (Кэлинешть Оаш «Дялул Хурка», Шелестово «Тупча» и др.). Похожие каменные стены, относящиеся к этому же периоду, были обнаружены на нескольких укреплениях в соседних регионах, особенно в культурах Киятице, Лаузитцер, полей погребальных урн и др.

Cuvinte-cheie
spaţiul tiso-nistrean, zid din piatră,

hallstatt timpuriu, fortificaţii