Стеганографический метод, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемых данных
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
453 0
SM ISO690:2012
КОБОЗЕВА, Алла; КОЗИНА, Мария. Стеганографический метод, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемых данных . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 93-106. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(26) / 2014 / ISSN 1857-0070

Стеганографический метод, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемых данных

Pag. 93-106

Кобозева Алла, Козина Мария
 
Universitatea Naţională Politehnică din Odesa
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2015


Rezumat

The paper focuses on the steganographic method that carries out simultaneous effective solution for creation of covert communication channel within the channel for public use, check of the integrity and authenticity of the transmitted additional information. These tasks define the so-called three-pronged task (TT) that is of current interest, but today, according to the data available from the open press, has no satisfactory solution. This is connected with the complexity of TT and moreover a covert communication channel itself requires additional guaranteeing the reliability of perception and insensitivity of formed steganomessage against disturbing influences. The digital image stands as a container. The additional embedded information that is the result of pre-primary encoding of confidential information and the subsequent secondary coding using a secret key for authentication is represented as a binary sequence. Developed steganomethod for solving TT, ensures the reliability of perception of formed steganomessage, is resistant to attacks against embedded messages and allows to effectively decode the transmitted information even in the event of a breach of its integrity, that is evidenced by the results of a computational experiment.

Lucrarea prezintă o metodă steganografică, care realizează simultan şi eficient procedura de creare canalului protejat de comunicare în cadrul în cadrul canalului de uz public; verificarea integrităţii şi autenticităţii informaţiei suplimentare transmise. Problema aceasta defineşte aşa-numita sarcină cu trei componente (TK), care este relevantă, dar până în prezent, conform datelor disponibile din presa deschisă, nu are o soluție satisfăcătoare. Acest lucru se explică prin faptul complexităţii TK, de asemenea, crearea unui canal protejat de comunicare necesită, de asemenea de a asigura siguranţa perceperii şi insensibilităţii steganocomunicării formate la perturbaţii stohastice. În calitate de container serveşte imaginea digitală. Informaţia suplimentară, care rezultă din codificarea preliminară a informaţiilor confidenţiale cu codificarea ei ulterioară, folosind un cod secret pentru a asigura autentificarea se prezintă ca o secvenţă binară. Steganometoda elaborată, rezolvând problema TK, asigură siguranţa perceperii steganocomunicării formate, este rezistent la atacurile împotriva mesajelor integrate şi permite să se decodeze eficient informaţie transmisă, chiar şi în caz de pierderi parţiale a integrităţii sale. Aceste sugestii sunt confirmate de rezultatele testărilor la calculator.

В работе предложен стеганографический метод, осуществляющий одновременное эффективное решение задач организации скрытого канала связи внутри канала общего пользования; проверку целостности и аутентичности передаваемой дополнительной информации. Перечисленные задачи определяют так называемую триединую задачу (ТЗ), которая является актуальной, но на сегодняшний день по данным, доступным из открытой печати, не имеет удовлетворительного решения. Это объясняется сложностью ТЗ, кроме того организация скрытого канала связи сама по себе требует дополнительно обеспечения надежности восприятия и нечувствительности формируемого стеганосообщения к возмущающим воздействиям. В качестве контейнера выступает цифровое изображение. Дополнительная информация, являющаяся результатом предварительного первичного кодирования конфиденциальной информации и последующего вторичного кодирования с использованием секретного ключа для обеспечения аутентификации, представляется в виде бинарной последовательности. Разработанный стеганометод, решая ТЗ, обеспечивает надежность восприятия формируемого стеганосообщения, является устойчивым к атакам против встроенного сообщения и позволяет эффективно декодировать передаваемую информацию даже в случае нарушения ее целостности, что подтверждается результатами вычислительного эксперимента.

Cuvinte-cheie
Стеганографический метод, аутентичность, дискретное преобразование Фурье, цифровое изображение.,

целостность