Олово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке (часть II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
318 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-06 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(498)”637” (2)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
SM ISO690:2012
CAVRUC, Valeriu. Олово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке (часть II) . In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 16-36. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Олово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке (часть II)

CZU: 902/903(498)”637”
Pag. 16-36

Cavruc Valeriu
 
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Staniul şi sarea în Basinul Carpatic (partea a 2-a). Reevaluarea datelor privind exploatarea sării şi staniului a prilejuit confirmarea celor mai multe premise ale ipotezei conform căreia, pe parcursul epocii bronzului sarea din spaţiul intracarpatic a fost schimbată cu staniul din Europa Centrală. Pe parcursul epocii bronzului rolul staniului în Bazinul Carpatic era în creştere permanentă. În mil. III î.Hr. bronzurile cu staniu se produceau sporadic şi accidental, de cele mai multe ori din minereuri mixte. În prima jumătate a mil. II î.Hr. în acest spaţiu circulau deja arme şi podoabe de prestigiu confecţionate din aliajul artificial de cupru cu staniu. În a doua jumătate a mil. II – începutul mil. I î.Hr. în metalurgia bronzului în mod sistematic a fost folosit cositorul pur pentru confecţionarea armelor, podoabelor şi a uneltelor. În mil. III î.Hr. sarea a fost exploatată fără echipamente şi unelte speciale. În schimb, între 1600 şi 850 î.Hr. exploatarea sării a devenit o industrie complexă, specializată, bine organizată şi orientată spre consumatori externi. Cele mai multe date C14 privind exploatarea sării în Transilvania şi Maramureş cuprind sec. XV-X. Dinamica exploatării sării în spaţiul intracarpatic în mare parte coincide cu cea a utilizării staniului în tot Bazinul Carpatic. Cele mai importante căi prin care sarea din spaţiul intracarpatic putea fi transportată în Câmpia Maghiară, estul Slovaciei şi nord-vestul Peninsulei Balcanice, au fost Tisa, Someşurile şi Mureşul. Aceste căi sunt marcate de aşezări fortificate, depozite bogate de bronzuri şi arme de prestigiu. Astfel, de-a lungul Someşului se remarcă descoperirile din zona Becleanului, cea a Medieşului Aurit-Apa şi de la Ópályi. În zona Becleanului, de exemplu, în proximitatea siturilor de exploatare a sării se află o aşezare fortificată a culturii Wietenberg III-IV de la Coldău-Varbă (singura aşezare fortificată din acea perioadă în toată Transilvania). Aceasta pare să fi controlat în sec. XV-XIII traficul sării pe Someşul Mare. „Drumul sării” pe Mureş este marcat de o serie de descoperiri din epoca bronzului târziu. Printre acestea se remarcă grupul format din cinci aşezări fortificate ale culturii Cruceni-Belegiš: Corneşti, Sântana, Orosháza, Munar şi Topolovăţu Mare. Una dintre premisele de bază ale ipotezei în discuţie – cea conform căreia în Europa de Sud-Est nu există zăcăminte de staniu – s-a dovedit a fi eronată, întrucât minereuri ce conţin acest metal există în partea centrală, estică şi nordică a Bazinului Carpatic şi în nord-vestul Peninsulei Balcanice. În epoca bronzului târziu staniul circula pe spaţii foarte largi. Una dintre cele mai importante componente ale reţelei transeuropene de circulaţie a acestui metal era interfluviul Dunării Mijlocii şi al Tisei. După toate probabilităţile, de aici cositorul pătrundea şi în spaţiul intracarpatic. În condiţiile arătate, ipoteza schimbului staniului din Boemia şi Saxonia cu sarea intracarpatică se cere a fi nuanţată în sensul că staniul pătrundea în Bazinul Carpatic din mai multe surse şi pe căi diverse.

Большинство посылок гипотезы, согласно которой в бронзовом веке трансильванско-марамурешская соль обменивалась на центрально-европейское олово, в целом подтвердились. Так, например, было подтверждено, что на протяжении бронзового века роль олова и соли в Карпатском бассейне постоянно возрастала. Во второй половине II тыс. до н.э. добыча соли во внутрикарпатской котловине стала широкомасштабной, высокоорганизованной индустрией, ориентированной главным образом на внешнего потребителя. Между ритмами производства, использования и циркуляции оловянистых бронз и олова в Карпатском бассейне – с одной стороны, и динамикой эксплуатации соли в Трансильвании и Марамуреше – с другой, наблюдается значительное совпадение. Соль, добывавшаяся во внутрикарпатском регионе, начиная с середины II тыс. до н.э. поставлялась в Среднедунайскую низменность и сопредельные территории главным образом по Тисе, Сомешам и Мурешу. В поддержку этого может свидетельствовать, в частности, тот факт, что на ключевых участках этих рек находятся укреплённые поселения и богатые клады позднего бронзового века. Высокий уровень социального развития и широко разветвлённая система внутри- и межрегиональных связей в Среднедунайской низменности позволяли сообществам этого региона обеспечить постоянный приток соли из Трансильвании и Марамуреша. Показано, что вопреки одной из опорных посылок обсуждаемой гипотезы – состоящей в том, что в Юго-Восточной Европе нет залежей олова – источники этого металла имеются в центральной, восточной и северной частях Карпатского бассейна, а также на севере Балканского полуострова. В бронзовом веке олово широко циркулировало по Европе. В Дунайско-Тисское междуречье, находящееся на перекрёстке важнейших трансъевропейских путей сообщения, оно могло поступать из различных источников и по многим каналам. По всей вероятности, значительная часть олова поступала в Трансильванию и Марамуреш именно из этого региона. В этих условиях, гипотеза, согласно которой карпатская соль обменивалась на богемско-саксонское олово, нуждается в серьёзных поправках. Важнейшая из них состоит в том, что обмен соли на олово был частью многосложной и неоднократно опосредованной системы межрегиональных связей.

Tin and salt in the Carpathian Basin (part 2). The review of the evidence for Bronze Age salt production and tin use in bronze metallurgy seem to confirm most of the premises of the theory according to which salt from Transylvania and Maramureş was exchanged on central-European tin. The role of tin in the Carpathian Basin increased significantly during Bronze Age. In the 3rd millennium BC tin bronzes were produced irregularly and accidentally, and mainly from mixed copper-tin ores. In the first half of the 2nd milennium BC just prestige weapons and adornments were produced from intentionally made copper-tin alloy. In the last three centuries of 2nd millennium BC pure tin was regularly added to copper to produce efficient bronze tools and weapons. In the 3rd millennium BC the salt in Transylvania and Maramureş was extracted without specialised equipment and tools. In contrast, between 1600 and 850 BC, the rock salt extraction became a large-scale, highly organized industry oriented towards external consumers. The dynamics of tin use in the Carpathian Basin coincides to a great extent with the rhythms of salt production in Transylvania and Maramureş. Thus the period of “industrial” production of salt corresponds with the period of wide circulation of tin and regular use of this metal in the bronze metallurgy. Carpathian salt was carried to the Great Hungarian Plain and adjacent territories along the navigable rivers Tisza, Someş and Mureş. The fortified settlements, rich hoards and elite weapons concentrated in the key positions along these rivers suggest that during Middle and Late Bronze Age these rivers were intensively exploited for the passage of important goods. Many long-lasting Bronze Age settlements as well as the high role of stockbreeding in the salt-poor Great Hungarian Plane must have demanded considerable amounts of salt. The high level of social-economic development and the complex network of regional and interregional connections in this region highly suggest that the local Bronze Age communities were able to ensure a regular import of salt from Transylvania and Maramureş and to transfer it to Balkan Peninsula. It is shown that one of the basic arguments of the hypothesis considered, i.e. that there are no tin ores in southeast Europe, was not entirely right, since several tin deposits are available in the Carpathian Basin and within the Balkan Peninsula. Tin travelled widely, by various ways throughout Europe during the Bronze Age. The Danube-Tisza Interfluve might have been one of the most important passageways, as part of a complex exchange network, through which tin might have come from different sources and by various ways. Thus it looks plausible that Transylvania and Maramureş were supplied with tin from this area. In this context the hypothesis of direct exchange of Carpathian salt on the Bohemian-Saxonian tin should be approached just as one possibility. The available evidence highly suggests that the salt-tin exchange was just a part of a very complex exchange network, through which tin would reach the Carpathian Basin from many sources and by various ways.

Cuvinte-cheie
Salt, tin, Bronze Age, trans-European exchange.