Бычья упряжь и проблема происхождения колесничества в Южнорусских степях
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
740 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 01:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(470)"637" (1)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
SM ISO690:2012
РОГУДEЕВ, Василий. Бычья упряжь и проблема происхождения колесничества в Южнорусских степях. In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 266-274. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Бычья упряжь и проблема происхождения колесничества в Южнорусских степях

CZU: 902/903(470)"637"
Pag. 266-274

Рогудeев Василий
 
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Harnaşamentul pentru boi şi problema apariţiei carelor de luptă în stepele din sudul Rusiei. Către momentul apariţiei în stepă a carelor de luptă, transportul pe roţi şi hamurile pentru boi cu frâu trecuseră o cale lungă de dezvoltare – cel puţin începând din cultura majkop ce aparţine perioadei timpurii a epocii bronzului – şi este dificil de evidenţiat un oarecare raion mic, care să poată fi considerat drept centru unic de invenţie a carului şi harnaşamentului (frâului). La examinarea hamurilor evoluate pentru boi din diverse sisteme, se poate spune cu siguranţă că pentru harnaşamentul cailor putea fi utilizat sistemul cu bară de nas şi frâu incipient, la care tija de nas a trecut în gura calului şi a devenit zăbală. O atenţie deosebită trebuie acordată folosirii la hamurile pentru boi atât a nodului şi inelului de siguranţă, cât şi a „aplicelor” de cuplare-frânare. Perioada apariţiei psaliilor de os poate fi determinată după două descoperiri: prima din aşezarea Kamenka din Crimeea de Est şi a doua – din cetăţuia de stâncă a lui Stepan Razin de pe malul drept al r. Volga, din reg. Saratov. După materialul arheologic ele aparţin intervalului cronologic al culturii katakombnaja târzie (sau katakombnaja finală). Premise materiale pentru apariţia carelor de luptă deja existau. Purtătorii culturii katakombnaja cunoşteau bine caii, utilizau căruţele cu două roţi. Un mare stimulent pentru folosirea pe larg a cailor înhămaţi şi transformarea hamurilor pentru boi în harnaşament de cai l-a constituit, probabil, „marele” război din stepă. Necesităţile militare au contribuit la transformarea căruţelor cu două roţi în care de luptă.

К моменту появления в степи боевых колесниц, колесный транспорт и бычья упряжь с уздою прошли долгий путь развития, по крайней мере, от майкопской культуры, эпохи ранней бронзы, и затруднительно выделить какой-нибудь маленький район, который может претендовать на единый центр изобретения колесниц и конской упряжи (узды). При рассмотрении развитой бычьей упряжи разных систем можно с уверенностью говорить, что для упряжи коней можно было использовать преимущественно систему с носовой тягой и недоуздком, в которой носовая тяга переместилась в рот лошади и стала удилами. Особое внимание надо обратить на применение в бычьей узде стопорного узла и стопорной шайбы, а также соединительно-стопорных «бляшек». Время появления костяных псалиев можно определить по двум находкам: 1 - из поселения Каменка в Восточном Крыму, 2 - городище утес Степана Разина на правом берегу р. Волга, Саратовская область. По археологическому материалу они связаны с позднекатакомбным (или финально-катакомбным) временем. Материальные предпосылки для появления колесниц уже были. Катакомбное население хорошо знало коней, использовало двухколесные повозки. Огромным стимулом для широкого использования коней в упряжке и преобразования бычьей узды в конскую явилась, видимо, «большая» война в степи. Военная необходимость заставила превратить двухколесные повозки в колесницы.

By the time the steppe war chariots, wheeled vehicles and the bull harness with the bridle come a long way of development, at least from the Maikop culture and Early Bronze Age, and is difficult to identify some small area, which can pretend to the invention, a single point of chariots and horse harness (bridle). When considering advanced bull harness the different systems can safely say that for harness horses, you can use the system primarily with the bow thrust and halter in which thrust the bow moved to the horse's mouth and began to bit. Particular attention should be paid to the use of stopper knot in bull harness and lock washer, as well as connective-lock «plaques». Time of occurrence of bone cheek-pieces can be identified by two findings: 1 - from the settlement of Kamenka in the Eastern Crimea, 2 – settlement of Stepan Razin rock on the right bank of the river. Volga, Saratov region. The archaeological material they are associated with later catacomb (or final catacomb) time. Material preconditions for the emergence of chariots have been. The population of Catacomb culture is well aware of horses, used a two-wheeled carts. A great incentive for greater use of horses in harness and reins in the transformation of bovine harness into horse was probably the “big” war in the steppe. Military necessity has forced to make two-wheeled carts in the chariot.

Cuvinte-cheie
the Maikop culture, Catacomb culture, horse harness, bridle.