Archeozoological remains from the getic fortified monument Stolniceni (Hînceşti, Moldova)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-08 09:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(478) (26)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
SM ISO690:2012
CROITOR, Roman; ARNĂUT, Tudor; CEBAN, Ion. Archeozoological remains from the getic fortified monument Stolniceni (Hînceşti, Moldova). In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 305-315. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Archeozoological remains from the getic fortified monument Stolniceni (Hînceşti, Moldova)

CZU: 902/903(478)
Pag. 305-315

Croitor Roman, Arnăut Tudor, Ceban Ion
 
Institute of Cultural Heritage
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

The article describes animal remains from the tumulus IV and the space between the tumulus IV and the tumulus III, as well as proposes a structural analysis of the archaeozoological complex from the Getic monument of Stolniceni. The herd structure is characterized by domination of domestic pig and suggests a settled agricultural economy. The hunting did not have any economic significance.

Rămăşiţele arheozoologice din monumentul getic Stolniceni (Hînceşti, Moldova). Articolul prezintă descrierea materialului arheozoologic din tumulul IV, spaţiul dintre tumulii IV şi III, precum şi analiza structurii complexului arheozoologic din situl getic fortificat Stolniceni. Componenţa turmei de animalele domestice din Stolniceni se caracterizează prin dominarea porcinelor, ceea ce sugerează tipul sedentar de argicultură. Vânatul practic nu a avut nici o semnificaţie economică pentru această comunitate.

Археозоологические остатки из гетского памятника у села Столничены (Хынчешты, Молдова). В статье описываются костные остатки животных из кургана IV и участка межу курганами III и IV, а так же предлагается обобщающий анализ aрхеозоологического комплекса из Столничен. Состав домашнего стада, характеризующегося доминированием домашней свиньи, свидетельствует об осёдлом типе хозяйствования. Ближе всего по составу домашнего стада и особенностям домашних пород к археозоологическому комплексу из Столничен стоят скифские па- мятники Восточной Европы. Охота в Столниченах не имела практического значения, поскольку охотничьи трофеи, за исключением фрагментов рогов благородного оленя и костей конечностей зайца-русака, отсутствуют.

Cuvinte-cheie
Getic animal breeding, domestic mammals, taphonomy, herd structure.