Геоинформационный анализ чернолесской фортификации (10.-9. вв. до н.э., Правобережье Среднего Днепра): поиск объяснительной модели
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 14:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(477)”638” (1)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
SM ISO690:2012
ДАРАГАН, М; КАШУБА, Майя; РАЗУМОВ, Сергей. Геоинформационный анализ чернолесской фортификации (10.-9. вв. до н.э., Правобережье Среднего Днепра): поиск объяснительной модели. In: Revista Arheologică. 2010, nr. 2(5), pp. 91-128. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Геоинформационный анализ чернолесской фортификации (10.-9. вв. до н.э., Правобережье Среднего Днепра): поиск объяснительной модели

CZU: 902/903(477)”638”
Pag. 91-128

Дараган М, Кашуба Майя, Разумов Сергей
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Analiza geoinformaţională a fortificaţiilor culturii Černyj Les (sec. X-IX î.e.n., regiunea din dreapta Niprului de Mijloc): prospecţiunea modelului explicativ. În articol se examinează problema apariţiei cetăţilor culturii Černyj Les în regiunea din dreapta Niprului de Mijloc. Toate fortificaţiile culturii Černyj Les (circa 20), în plan au formă circulară, mai rar ovală şi, de obicei, dimensiuni mici, dar elementele sistemului defensiv păstrate (valurile şi şanţurile) indică asupra faptului că la construirea acestora au fost depuse eforturi de muncă considerabile. Amplasarea compactă a cetăţilor de acelaşi tip, în limitele interceptării vizuale a semnalelor, în regiunea din dreapta r. Tjasmin (afluent din dreapta Niprului) arată că acestea reprezintă un sistem edificat special, care apare în regiune odată cu întemeierea cetăţuilor, undeva în sec. X î.e.n. Sunt analizate două concepţii principale privitor la cauzele apariţiei fortificaţiilor culturii Černyj Les: modelul pericolului extern, invazia cimerienilor (A.I. Terenožkin, S.A. Scoryj, S.V. Machortych, V.I. Kločko ş.a.) şi modelul evoluţiei interne a culturii Černyj Les (N.P. Ŝevčenko, Ja.P. Gerŝkovič, V.I. Poltavec). Se aduc argumente în defavoarea existenţei pericolului din partea cimerienilor care ar fi condiţionat construirea fortificaţiilor culturii Černyj Les. Sunt examinate cazuri de incendiere a aşezărilor din regiune, respectiv şi din zone amplasate în silvostepă, mult mai la est, atribuite sec. XI î.e.n., şi în calitate de eventuală forţă agresivă s-a propus de a fi considerat un oarecare grup de populaţie a culturii Belozerka. Investigaţiile topo-geodezice şi analiza geoinformaţională a fortificaţiilor culturii Černyj Les au demonstrat, că dacă cetăţuiele ar fi fost construite în scopuri de apărare, atunci tactica militară a eventualului inamic nu prevedea utilizarea în masă a tragerii cu arcul, precum şi nici existenţa vârfurilor de săgeată de metal. Perspectivele soluţionării problemei apariţiei cetăţuielor culturii Černyj Les ţin de domeniul cercetărilor proceselor de centralizare primară sau chiar de protourbanizare, care în sec. X-IX î.e.n. au cuprins teritorii vaste în bazinul Carpaţilor, Europa de Sud-Est şi de Est.

В настоящей статье рассматривается проблема появления городищ чернолесской культуры на Правобережье Среднего Днепра. Все известные чернолесские укрепления (около 20) имеют круглую, реже, овальную в плане форму и малые размеры, но сохранившиеся оборонительные конструкции (валы и рвы) указывают на большие объемы трудозатрат при их строительстве. Компактное расположение однотипных городищ в пределах сигнальной видимости на правобережье р. Тясмин (правый приток Днепра) указывает, что они представляют собой специально организованную систему, которая впервые появляется в регионе со времени основания городищ где-то в 10. в. до н.э. Проанализированы две основные концепции, объяснявшие причины появления чернолесской фортификации: модель внешней киммерийской угрозы (А.И. Тереножкин, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.И. Клочко и др.) и модель внутреннего развития чернолесской культуры (Н.П. Шевченко, Я.П. Гершкович, В.И. Полтавец). Приведены аргументы против существования военной угрозы со стороны киммерийцев, в ответ на которую могли быть построены чернолесские городища. Рассмотрены случаи сожжения поселений в регионе и более восточных областях лесостепи, датированные 11. в. до н.э., и в качестве возможной нападающей стороны предложено считать какую-то группу населения белозерской культуры. Проведенные топо-геодезические исследования и геоинформационный анализ чернолесской фортификации показали, что, если городища были сооружены в оборонительных целях, то военная тактика предполагаемого противника не включала массированный обстрел из луков, а также наличия стрел с металлическими наконечниками. Перспективы решения проблемы возникновения чернолесских городищ лежат в области изучения процессов ранней централизации и даже протоурбанизации, охвативших в 10.-9. вв. до н.э. обширные территории Карпатского бассейна, Юго-Восточной и Восточной Европы.

Geoinformation Analysis of Chernolessian Fortifications (X-IX c. B. C., Right Bank of the Middle Dnepr Bassin): a search of explaining model. The present paper discusses the problem of appearance of Chernoles settlement on the Right Bank of the Middle Dnepr Bassin. Chernolessian fortifications known at the present moment have circular or less common oval outline and small size, however the preserved vestiges of defensive constructions (walls and moats) indicate a highly labour-extensive character of their construction. The compact localisation of similar settlements at a distance of a visual signal on the right bank of river Tyasmin (a tributary of the Dnieper) indicates that they compose a special signal system, which first appeared in the region since the founding of the settlements somewhere in the X century BC. Two basic conceptions explaining origin of Chernolessian fortifications are discussed: the model of external Cimmerian threat (A. I Trenozhkin, S. A. Skoryi, S. V. Mahortyh, V. I Klochko, and others), and the model of internal development of Chernolessian culture (N. P. Shevchenko, Ya. P. Gershkovich, V. I. Poltavetz). The paper quotes arguments against the supposed Cimmerian military threat, which could be a cause for Cherlolessian settlements construction. The cases of burned settlements in the region under study and more eastern areas of the forest-steppe, dated back to XI century BC, were considered. Sometribes of Belozerskaya culture are regarded as a possible aggressor. The topographic-geodetic research and GIS analysis of the Chernolessian fortification showed that if the settlement were built for defensive purposes, the military tactics of the alleged enemy did not include the massive bombardment from the bows, as well as the presence of arrows with metal tips. Prospects for solving problems of Chernolessian settlements belong to the domain of study of the early processes of centralization or even protourbanisation that engulfed in X-IX centuries BC large areas of the Carpathian Basin, Southeastern and Eastern Europe.

Cuvinte-cheie
Northern Black sea coast, Right bank of Middle Dnepr basin, Pre- and Early Scythian Period, fortifications, geoinformation analysis