К истории северного оленя в палеолите Молдовы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
642 0
SM ISO690:2012
CROITOR, Roman. К истории северного оленя в палеолите Молдовы. In: Stratum plus. 2010, nr. 1, pp. 137-165. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 1 / 2010 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

К истории северного оленя в палеолите Молдовы

Pag. 137-165

Croitor Roman
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

The article describes fossil reindeers from main Palaeolithic sites of Moldova: Duruitoarea Veche, Brynzeni 1, Rascov 7, and Cosauti. Biometrical and statistical analyses of osteological remains revealed presence of several diff erent forms of reindeer: a larger ancient woodland form Rangifer tarandus ssp. from Duruitoarea Veche and Brynzeni 1, a smaller younger form with comparatively small teeth Rangifer tarandus cf. guettardi from Rascov 7, which superfi cially resembles Upper Palaeolithic reindeer from Western Europe, and Rangifer tarandus constantini with very large cheek teeth similar to Upper Palaeolithic reindeer from Baikal Area and Russian Plain. The author discusses the ecology, systematics and evolution of the Upper Palaeolithic reindeer, as well as the demographic composition of osteological remains from the archaeological sites included in the study.

În articol este prezentată descrierea renului fosil din aşezările paleolitice principale din Moldova: Duruitoarea Veche, Brînzeni 1, Raşcov 7 şi Cosăuţi. În urma analizelor biometrice şi statistice a materialului fosil, au fost stabili trei forme diferite ale renului fosil: formă arhaică de pădure de talie comparativ mare Rangifer tarandus ssp. din Duruitoarea Veche şi Brînzeni 1, formă târzie de talie mică cu dinţi relativ mici Rangifer tarandus cf. guettardi din Raşcov 7, care prezintă analogii cu renul fosil din regiunea vest-europeană, şi subspecia cu dinţi relativ mari Rangifer tarandus constantini, care a pătruns pe teritoriul Moldovei în timpul ultimei glaciaţiuni din regiunile orientale al continentului Euroasiatic. În lucrare se vorbeşte despre ecologia, sistematica şi evoluţia renului din pleistocenul tardiv, precum şi despre componenţa demografi că a materialului osteologic din staţiunile paleolitice menţionate.

В статье описывается ископаемый северный олень из основных палеолитических стоянок Молдовы: Старые Дуруиторы, Брынзены 1, Рашков 7 и Косэуць. Биометрический и статистический анализ ископаемого материала позволили выделить несколько форм ископаемого северного оленя: более крупную и древнюю лесную форму Rangifer tarandus ssp. из Старых Дуруритор и Брынзен 1, позднюю сравнительно мелкозубую и некрупную форму Rangifer tarandus cf. guettardi из Рашкова 7, которая проявляет внешнее сходство с западноевропейскими северными оленями, и крупнозубую форму Rangifer tarandus constantini проникшую на территорию Молдовы в эпоху последнего оледенения из восточных областей Евразии. В работе обсуждаются экология, систематика и эволюция позднеплейстоценового северного оленя и демографический состав костных остатков из включенных в исследование палеолитических стоянок.

Cuvinte-cheie
Late Pleistocene, Reindeer, Rangifer tarandus, Systematics, evolution