Mиграция с „востока” на „запад” европы в контексте расширения европейского союза: текущее положение и возможные перспективы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-15 21:29
SM ISO690:2012
BURELINÎI, Evghenii. Mиграция с „востока” на „запад” европы в контексте расширения европейского союза: текущее положение и возможные перспективы . In: Moldoscopie. 2008, nr. 1(40), pp. 125-141. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566

Mиграция с „востока” на „запад” европы в контексте расширения европейского союза: текущее положение и возможные перспективы

Pag. 125-141

Burelinîi Evghenii
 
Парламент Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

This article examines the issue of EU enlargement and the imigration in the EU from the Eastern neighbourhood countries. Migration will remain a constituent part of the European future and the EU member – states do not have the right to ignore the potential of the talented and highly qualified migrants for their economies. In the heart of the EU the enlargement process is perceived as an alternative for combating the threat of appearance of the instability centres, conflict situations and spread of the illegal migration. The difference in the level of life between the rich and poor states represents one of the dominant causes of the mass labour migration. So, it is possible to presume that this fact will stimulate the influx of immigrants in the EU. As the result, the issue of the mass labour migration from other countries has become one of the key – priorities of the EU’s political agenda. Besides, the latest enlargements took place in a specific demographic context that is caused by the European demographic decline. The scale of possible migration as the consequence of the EU enlargement towards the East provokes the most acute political discussion in the EU member – states. However, it is important to highlight that such kind of fears has also been appearing during the past enlargements, but proved to be groundless.

Articolul dat examinează problematica extinderii Uniunii Europene si imigraŃiei în UE din Ńările – vecine din Est. MigraŃia va rămîne o parte integră a viitorului european, iar statele – membre ale UE nu pot ignora potenŃialul migranŃilor talentaŃi cu o calificare înaltă pentru economiile sale. În sînul UE procesul extinderii este perceput drept o alternativă de contracarare a pericolului apariŃiei focarelor de instabilitate, situaŃiilor de conflict si răspîndirii migraŃiei ilegale. DiferenŃa în nivelul de viaŃă între statele bogate si sărace constituie unul din motivele dominante ale migraŃiei de muncă în masă, ceea ce, probabil, va stimula influxul imigranŃilor în UE. Drept urmare, problema imigraŃiei în masă a lucrătorilor din alte Ńări a devenit rapid una din priorităŃile – cheie ale agendei politice a Uniunii Europene. În afară de această, ultimele extinderi au avut loc într-un context demografic specific, care este cauzat de declinul demografic european. Scala migraŃiei posibile în urma extinderii UE spre Est trezeste cele mai acute discuŃii politice în statele – membre ale UE. Însă, este necesar de subliniat că astfel de îngrijorări au fost caracteristice si extinderilor precedente, dar s-au dovedit a fi neîntemeiate.