Acţiunea extractelor din Taraxacum officinale asupra conţinutului de tioli
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-14 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.998.4:581.19:615.451.1-092.8 (1)
Botanică sistematică (866)
Fiziologia plantelor (529)
Medicamentele potrivit originii lor (100)
SM ISO690:2012
FULGA, Ala, TAGADIUC, Olga, TODIRAŞ, Mihail, GUDUMAC, Valentin. Acţiunea extractelor din Taraxacum officinale asupra conţinutului de tioli. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2021, nr. 1(26), pp. 6-16. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467

Acţiunea extractelor din Taraxacum officinale asupra conţinutului de tioli

The action of Taraxacum officinale extracts on thiols content

CZU: 582.998.4:581.19:615.451.1-092.8

Pag. 6-16

Fulga Ala, Tagadiuc Olga, Todiraş Mihail, Gudumac Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2021


Rezumat

Introducere. Taraxacum officinale F. H. Wigg (TO) reprezintă o sursă importantă de compuși biologic activi cu diverse funcţii, inclusiv antioxidantă. Reactivitatea înaltă a grupelor tiolice implică aceștia în calitate de primii antioxidanţi consumaţi în cazul stresului oxidativ. Scopul acestui studiu a fost de a evalua mecanismele de acţiune ale diferitor extracte din TO asupra conţinutului de tioli eritrocitari. Material și metode. În studiu au fost utilizate rădăcini (TOR) și frunze uscate de TO (TOF) extrase pe etanol de diverse concentraţii (10%, 20%, 25%, 40%, 50% și 80%) și dimetil sulfoxid (DMSO). Conţinutul de tioli a fost evaluat în conformitate cu metoda Erel et al. (2014), în modificaţia noastră. Rezultate. În cazul extractelor etanolice din TOR, conţinutul grupelor SH-libere (μM/g Hb) a fost evaluat după cum urmează: în alcool de 10% – 3,21±0,11, 20% – 3,58±0,08, 25% – 2,88±0,04, 40% – 2,91±0,06, 50% – 3,18±0,07 și în 80% – 3,08±0,03. Aceeași grupă de tioli în cazul extractului cu DMSO a fost cuantificată ca 3,23±0,23. Conţinutul grupelor SH-totale a fost diferit în funcţie de concentraţia etanolului: 10% – 3,36±0,13, 20% – 3,72±0,11, 25% – 3,19±0,12, 40% – 3,01±0,01, 50% – 3,38±0,17 și în 80% – 3,24±0,07. În extractul din TOR pe DMSO nivelul tiolilor totali a fost evaluat cu 3,53±0,18. Conţinutul grupelor SH-libere s-a modificat sub influenţa extractelor din TOF, precum: în etanol de 10% – 3,20±0,23, 20% – 3,24±0,03, 25% – 3,04±0,16, 40% – 2,88±0,06, 50% – 3,05±0,09, 80% – 3,02±0,01, iar în DMSO – 3,30±0,31. Cantitatea grupelor SH-totale: în extractele pe alcool de 10% – 3,39±0,25, 20% – 3,47±0,05, 25% – 3,28±0,04, 40% – 3,12±0,02, 50% – 3,26±0,12, 80% – 3,15±0,02 și 3,79±0,08 sub influenţa TOF pe DMSO. Analiza comparativă a pus în evidenţă doar două extracte etanolice din TOF (20% și 25%), care au crescut conţinutul de SH. TOF s-a dovedit a fi capabil de a menţine concentraţia ridicata de tioli eritrocitari, fapt neobservat în cazul TOR. Concluzii. Studiile noastre anterioare și actuale demonstrează, că frunzele și rădăcinile din Taraxacum officinale sunt o sursă valoroasă de diverse substanţe biologic active, implicate în diferite mecanisme biochimice, inclusiv protecţia antioxidantă. Extractele din TO influenţează asupra nivelului tiolic eritrocitar, care este dependent de tipul extractantului și concentraţia acestuia. În general, influenţa TO ţine de micșorarea nivelului de tioli, mecanism care depinde probabil de conţinutul formelor redusă și oxidată din probele experimentale, precum și de concentraţiile, combinaţiile substanţelor biologic active în diferite tipuri de extracte. Cu toate acestea mecanismul activităţii sale antioxidante rămâne neclar și necesită studii suplimentare.

Introduction. Taraxacum officinale F. H. Wigg (TO) represents an important source of biologically active compounds with different functions, including antioxidative. The high reactivity of thiol groups involves them as first antioxidants consumed in case of oxidative stress. The aim of this research was to evaluate the mechanisms of action of different TO extracts on RBC’s thiols content. Material and methods. TO dried roots (TOR) and leaves (TOL) extracts on ethanol (10%, 20%, 25%, 40%, 50% and 80%) and dimethyl sulfoxide (DMSO) were used. The thiols nivecontent was evaluated in accordance with Erel et al. (2014) method, modified by us. Results. In case of TOR ethanol extracts, native-SH content (μM/g Hb) was as follows: 10% – 3,21±0,11, 20% – 3,58±0,08, 25% – 2,88±0,04, 40% – 2,91±0,06, 50% – 3,18±0,07 and in 80% – 3,08±0,03. The same thiols were evaluated as 3,23±0,23μM/g Hb in TOR DMSO extracts. The total-SH amount was also different. In ethanolic extracts it changed as follows: in alcohol of 10% – 3,36±0,13, 20% – 3,72±0,11, 25% – 3,19±0,12, 40% – 3,01±0,01, 50% – 3,38±0,17 and in 80% – 3,24±0,07. In case of roots extracted with DMSO total thiols level was evaluated as 3,53±0,18. The content of native-SH (μM/g Hb) changed under the TOL influence, extracted with ethanol of different concentration, as follows: 10% –3,20±0,23, 20% – 3,24±0,03, 25% – 3,04±0,16, 40% – 2,88±0,06, 50% – 3,05±0,09 and in 80% – 3,02±0,01. The same thiols were evaluated as 3,30±0,31 under the DMSO leaves extracts influence. The total-SH amount changed under the influence of ethanol extracts as follows: in alcohol of 10% – 3,39±0,25, 20% – 3,47±0,05, 25% – 3,28±0,04, 40% – 3,12±0,02, 50% – 3,26±0,12 and 3,15±0,02 in ethanol extracts of 80%. In case of DMSO leaves extracts total thiols level was evaluated as 3,79±0,08. Overall analysis revealed only two TOL ethanolic extracts of (20% and 25%), that increased SH-level, compared to all other extracts. TOL abound in antioxidants compounds capable of maintaining the high concentration of thiols in erythrocytes, but the roots extracts do not possess this capacity. Conclusions. Our previous and present studies demonstrate that Taraxacum officinale leaves and roots are a valuable source of different classes of biologically active substances, involved in various biochemical mechanisms, including antioxidant protection. TO extracts influence on RBC’s thiols level depends of type of extractant and its concentration. The overall influence of TO is to decrease the thiols level, mechanism which probably depends on their reduced and oxidized forms level in experimental samples, as well on various concentrations and combinations of biologically active substances in different types of extracts. However, the mechanism of its antioxidant activity remains unclear and requires further studies.

Cuvinte-cheie
Taraxacum officinale, extracte alcoolice, DMSO, tioli, homeostazie, eritrocite,

Taraxacum officinale, alcohol extract, DMSO extract, thiols, homeostasis, erythrocytes