Analiza managementului cheltuielilor publice prin prisma respectării drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
112 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.5.02:342.7(478) (1)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (85)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (486)
SM ISO690:2012
SECRIERU, Angela. Analiza managementului cheltuielilor publice prin prisma respectării drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 7-23. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.007
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Analiza managementului cheltuielilor publice prin prisma respectării drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova

Analysis of Public Expenditure Management in Terms of Respect for Economic, Social and Cultural Rights in the Republic of Moldova


DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2021.117.007
CZU: 336.5.02:342.7(478)
JEL: H12, H40, H5, H6.
Pag. 7-23

Secrieru Angela
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

În mare parte, respectarea drepturilor omului, în Republica Moldova, este afectată de evoluția nesatisfăcătoare a cheltuielilor publice și a modului în care acestea sunt gestionate. Calitatea managementului cheltuielilor publice, cu impact asupra respectării drepturilor economice, sociale și culturale (DESC), este evaluată prin prisma obiectivelor de bază ale managementului financiar public, și anume: menţinerea disciplinei financiare stricte, alocarea resurselor financiare publice în conformitate cu priorităţile guvernului, furnizarea eficientă a serviciilor publice. Administrația publică centrală și administrațiile publice locale, din Republica Moldova, întreprind măsuri relativ mai reuşite, în consolidarea disciplinei fiscale, decât în determinarea faptului ca respectivele cheltuieli publice să fie conforme cu priorităţile strategice şi eficient utilizate. Cercetarea argumentează efectul pozitiv, pe care îl poate avea îmbunătățirea gestiunii cheltuielilor publice asupra respectării DESC în Republica Moldova

To a great extent, respecting human rights in the Republic of Moldova is affected by unsatisfactory evolution of public expenditures and the way the latter are managed. The quality of public expenditure management, with an impact on respecting economic, social and cultural rights (ESCR) is evaluated through the prism of basic objectives of public financial management, namely the following: maintaining strict financial discipline, allocating public financial resources in conformity with government’s priorities, efficient provision of public services. The central public administration and local public administrations from the Republic of Moldova are relatively more successful in consolidating fiscal discipline than in providing an efficient use of public expenditure in conformity with strategic priorities. The research argues the positive effect which can be made by improvement of public expenditure management on respecting ESCR in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
disciplina fiscală, drepturile economice, sociale și culturale, eficiența alocativă, eficienţă tehnică, managementul cheltuielilor publice,

fiscal discipline, economic, social and cultural rights, allocative efficiency, Technical efficiency, public expenditure management