Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-20 12:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3:37.03 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
SM ISO690:2012
GHEORGHIŢĂ, Margareta. Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 48-52. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888631
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor

Efficiency of the educational process in relation to students’ success and school performance


DOI: 10.5281/zenodo.4888631
CZU: 37.015.3:37.03
Pag. 48-52

Gheorghiţă Margareta
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

În cadrul procesului de învăţământ, proiectarea educaţională cuprinde ca secvenţă intrinsecă evaluarea şi înregistrarea rezultatelor şcolare, ca efect al observării competenţelor elevilor (cunoştinţe, atitudini, aptitudini), însumate în randamentul şcolar sau în performanţele şcolare. Succesul/insuccesul şcolar indică gradul de corespondenţă între nivelul dezvoltării psihofizice a elevilor şi solicitările reale ale sistemului de învăţământ. În timp ce eficienţa procesului de învăţământ raportează randamentul şcolar sau performanţele şcolare la solicitările obiective, succesul/insuccesul şcolar raportează concomitent atât la exigenţele externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului. Calitatea performanţelor, măsurate şi evaluate prin intermediul diferitor instrumente de evaluare, reprezintă criteriu de apreciere a eficienţei procesului de învăţământ şi pentru investigarea succesului/insuccesului şcolar.

In the educational process, the educational design includes as an intrinsic sequence the evaluation and registration of school results, as an effect of observing the competences (knowledge, attitudes, skills) of students, summed up in school progress or school performance. School success/failure indicates the degree of correspondence between the level of students’ psychophysical development and the real demands of the education system. While the efficiency of the educational process relates the school progress or the school performance to the objective demands, the school success/failure simultaneously relates to the external demands, as well as to the internal possibilities of the student. The quality of performance measured and evaluated through various assessment tools is a criterion for assessing the efficiency of the educational process and for investigating school success/failure.

Cuvinte-cheie
eficienţă, succes şcolar, performanţă şcolară, reuşită şcolară, comportament, conținut, niveluri, factori psihologici,

efficiency, school success, school performance, behaviour, content, levels, psychological factors