Characteristic aspects of the state as the central institution of political system (from the perspective of the guarantor of national security)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
159 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-06 13:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321.01:351.86 (1)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (239)
Activități specifice administrației publice (754)
SM ISO690:2012
OLEINIC, Ludmila. Characteristic aspects of the state as the central institution of political system (from the perspective of the guarantor of national security). In: Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), pp. 18-25. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2020.4(91).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566

Characteristic aspects of the state as the central institution of political system (from the perspective of the guarantor of national security)

Aspecte caracteristice ale statului ca instituție centrală a sistemului politic (perspectiva de garant al securității naționale)

Aspects caractéristiques de l’état en tant qu’institution centrale du système politique (point de vue du garant de la sécurité nationale)

Характерные особенности государства как центрального института политической системы (с точки зрения гаранта национальной безопасности)


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2020.4(91).02
CZU: 321.01:351.86
Pag. 18-25

Oleinic Ludmila
 
The American University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2021


Rezumat

The establishment of a democratic state, an open society in which the citizen is the subject of social-political processes and feels safe, represent in essence a complex process. The main role in achieving these objectives largely depends by the state, by the public power, which is essentially obliged to create the right conditions and mechanisms for the involvement of all progressive forces in the construction of the new edifice. In this vein, the factor of awareness of the state’s correlation with national security is very important in order to make proposed objectives work. As a result, in order to increase the effectiveness the state focuses on reporting and accommodating to modern European standards and principles on the activity, organization and functioning of political processes and institutions in society as a whole in correlation with assuring national security issues.

Constituirea unui stat democratic, a unei societăți deschise, în care cetățeanul este subiect al proceselor social-politice și se simte în siguranță, reprezintă, în esență, un proces complex. Rolul principal în atingerea acestor obiective îi revine, în mare măsură, însăși statului, puterii publice, care este obligată să creeze condițiile și mecanismele potrivite pentru implicarea tuturor forțelor progresiste în construcția noului edificiu. În acest sens, factorul de conștientizare a corelației statului cu securitatea națională este foarte important, pentru ca obiectivele propuse să funcționeze. Ca urmare, pentru a spori eficacitatea, statul se concentrează pe raportarea și adaptarea la standardele și principiile europene moderne privind activitatea, organizarea și funcționarea proceselor și instituțiilor politice în societate în ansamblu, în corelație cu asigurarea securității naționale.

L’établissement d’un état démocratique, d’une société ouverte dans laquelle le citoyen fait l’objet de processus sociopolitiques et se sent en sécurité, est essentiellement un processus complexe. Le rôle principal dans la réalisation de ces objectifs incombe en grande partie à l’état lui-même, la puissance publique, qui est obligée de créer les bonnes conditions et mécanismes pour l’implication de toutes les forces progressistes dans la construction du nouvel édifice. En ce sens, le facteur de conscience de la corrélation de l’état avec la sécurité nationale est très important pour que les objectifs proposés fonctionnent. En conséquence, afin d’accroître l’efficacité, l’état se concentre sur l’établissement de rapports et l’adaptation aux normes et principes européens modernes sur l’activité, l’organisation et le fonctionnement des processus des institutions politiques dans la société dans son ensemble, en corrélation avec la garantie de la sécurité nationale.

Создание демократического государства, открытого общества, в котором гражданин остается субъектом общественно-политических процессов и чувствует себя в безопасности, является, по сути, сложным процессом. Основная роль в достижении этих целей во многом зависит от самого государства, от государственной власти, которая обязана создать благоприятные условия и механизмы для участия всех прогрессивных сил в строительстве нового типа государства. В этой связи, для достижения предлагаемых целей, значимую роль играет фактор осведомленности о взаимосвязи государства с национальной безопасностью. В итоге, в целях повышения эффективности, государство сосредоточивает свое внимание на отчетности и адаптации к современным европейским стандартам и принципам деятельности, организации и функционирования политических процессов и институтов в обществе в целом, в сочетании с обеспечением национальной безопасности

Cuvinte-cheie
state, national security, State system, national interests, threat, political power, political regime, State institutions,

stat, securitate națională, sistem de stat, interes naţional, ameninţare, putere politică, regim politic, instituțiile statului,

Etat, sécurité nationale, système de l’état, intérêt national, pouvoir politique, régime politique, institutions de l’état,

государство, национальная безопасность, национальные интересы, угроза, политическая власть, политический режим, государственные институты