Rolul atitudinilor în formarea și direcţionarea comportamentului uman
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
110 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-17 15:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.64:159.9.019.4 (1)
Psihologie socială (642)
Psihologie (1892)
SM ISO690:2012
PASCARU-GONCEAR, Valeria. Rolul atitudinilor în formarea și direcţionarea comportamentului uman. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 47-53. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277348
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Rolul atitudinilor în formarea și direcţionarea comportamentului uman

The role of attitudes in the formation and direction of human behaviour


DOI: 10.5281/zenodo.4277348
CZU: 316.64:159.9.019.4
Pag. 47-53

Pascaru-Goncear Valeria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Atitudinile sunt structurile psihice care ne ajută în orientarea selectivă față de diverse aspecte ale mediului în care trăim. Ele reprezintă concepţii explicite sau implicite cu privire la ceea ce este dezirabil sau indezirabil, nu sunt direct observabile și implică elemente cognitive, afective și comportamentale. Atitudinile sunt un mobil fundamental al compor-tamentului uman şi, deseori, cauza lui directă, iar, în consecinţă, un element central în lanţul determinativ al conduitei omului. Atitudinile determină orientarea comportamentului, îi conferă sens. Iată de ce, cunoaşterea profundă şi multila-terală a fenomenului atitudinilor dezleagă vaste posibilităţi de a înţelege ființa umană și comportamentul său și constituie un instrument important de elucidare a problemelor explorate

Attitudes are the psychic structures that help us in the selective orientation towards various aspects of the environment in which we live. They represent explicit or implicit conceptions of what is desirable or undesirable, are not directly observable, and involve cognitive, affective and behavioural elements. Attitudes are a fundamental motive of human behaviour and often its direct cause, and, consequently, a central element in the determining the chain of human behaviour. Attitudes determine the orientation of behaviour and make it meaningful. That’s why the deep and multilateral knowledge of the phenomenon of attitudes unleashes vast possibilities to understand the human being and their behaviour and is an important tool for elucidating the explored problems.

Cuvinte-cheie
atitudine, atitudini disfuncționale, comportament, personalitate, strategii de influențare, fenomen complex, experienţă,

attitude, dysfunctional attitudes, behaviour, personality, influencing strategies, complex phenomenon, Experience