Contextual academic curriculum: an innovative approach
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
203 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-18 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.214:001.895 (1)
Educație (8750)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
SM ISO690:2012
GUŢU, Vladimir. Contextual academic curriculum: an innovative approach. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 9-18. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277307
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Contextual academic curriculum: an innovative approach

Curriculum academic contextual: o abordare inovativă


DOI: 10.5281/zenodo.4277307
CZU: 371.214:001.895
Pag. 9-18

Guţu Vladimir
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

This article attempts to substantiate the concept of contextual curriculum based on “context” as a meaning-forming category, “competencies” as learning outcomes (as a teleological category containing learning as the substance of know-ledge domains), “innovations” (as a driving mechanism), active and problematic teaching methods (as a procedural ca-tegory). The emphasis is done on substantiating the main idea of contextual curriculum, developing a paradigm for con-textual curriculum, as well as methods for constructing and applying it.

Acest articol încearcă să fundamenteze conceptul de curriculum contextual bazat pe „context” ca categorie de formare a sensurilor, pe „competențe” ca rezultate ale învățării (ca categorie teleologică care conține învățarea ca substanță a do-meniilor cunoașterii), pe „inovații” (ca mecanism), pe metode de predare active și problematice (ca categorie procedurală). Accentul este pus pe fundamentarea ideii principale a curriculumului contextual, pe dezvoltarea unei paradigme pentru curriculumul contextual, precum și a metodelor de construire și aplicare a acestuia.

Cuvinte-cheie
curriculum, contextual curriculum, context, competencies, learning outcomes, learning technologies, innovations, learning content, contextual curriculum models, learning process, paradigm,

curriculum, curriculum contextual, context, competențe, rezultate ale învățării, tehnologii de învăţare, inovaţii, conținut de învățare, modele de curriculum contextual, proces de învăţare, paradigmă