Microservice based system for paper documents counterfeit detection
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
610 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 10:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.922:004.9 (2)
Tipuri de management (157)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (305)
SM ISO690:2012
OLEINIC, Serghei; BEŞLIU, Victor; SCOROHODOVA, Tatiana. Microservice based system for paper documents counterfeit detection. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 156-168. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949688
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Microservice based system for paper documents counterfeit detection


DOI: 10.5281/zenodo.3949688
CZU: 005.922:004.9
Pag. 156-168

Oleinic Serghei, Beşliu Victor, Scorohodova Tatiana
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

The anti-counterfeiting is an ongoing problem whose solution requires significant human and financial resources. Eventual additional expenses are reflected in the final price of a protected product that means the customers pay for anti-counterfeiting. Simple and inexpensive method for document authenticity verification development and implementation, aimed to discourage documents counterfeiting in general and as a consequence guarantee authenticity of accompanying documents, bring the customer confidence in a product quality, reducing the product price. The article represents a novel method of paper document validation using modern smartphones. The proposed paper document validation method is based on paper surface structure comparison of the registered reference document and the candidate document under validation. The method allows regular owner of a smartphone to quickly validate the paper document without having any knowledge about the validation process itself. The proposed solution is characterized by high availability and scalability, which are dictated by wide popularity of smartphones and high demand for tools from this category. To achieve stable and effective work of such system the special technical design approach is required. The usage of microservice based approach for system design and implementation allows to solve mentioned problem and to allocate the hardware resources efficiently to make the system work under high load stable.

Combaterea activității de contrafacere a produselor este o problemă perenă, rezolvarea căreia solicită resurse umane și financiare semnificative. Evident, cheltuielile suplimentare sunt reflectate în prețul final al produsului protejat, altfel spus consumatorul plătește pentru сombaterea contrafacerii. Elaborarea și implementarea unor metode simple și la costuri reduse, chemate să asigure non-contrafacerea documentelor la general, iar ca și consecință să garanteze autenticitatea documentelor însoțitoare, va spori încrederea consumatorului în calitatea produsului, reducând costul acestuia. În lucrare este propusă o metodă originală de validare a documentelor pe hârtie folosind smartphone-urile moderne. Metoda se bazează pe compararea structurii suprafeței hârtiei documentului autentic cu cea a documentului care se pretinde a fi autentic. Folosind această metodă și un smartphone obișnuit orice persoană poate să stabilească dacă un document pe hârtie este autentic, adică este ceea ce se pretinde a fi, în acest scop nefiind necesare competențe suplimentare. Soluția propusă este caracterizată de disponibilitate și scalabilitate, proprietăți obligatorii care provin din popularitatea largă a smartphone-urilor, pe de o parte, și marea cerere de piață a instrumentelor din această categorie, pe de altă parte. Concomitent, a fost necesară o abordare tehnică specială pentru a asigura funcționarea stabilă și eficientă a acestui tip de sistem. În acest scop, pentru proiectarea și implementarea soluției a fost utilizată abordarea bazată pe microservicii ceea ce permis rezolvarea problemelor menționate prin alocarea eficientă a resurselor hardware garantând funcționarea stabilă la niveluri ridicate de încărcare a sistemului.

Cuvinte-cheie
anti-counterfeiting, document protection, microservices architecture, paper surface structure, system design,

anti-contrafacere, protecția documentelor, arhitectura bazată pe microservicii, structura suprafeței de hârtie, proiectarea sistemului