Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 17:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.752+37.015.311 (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (482)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
SM ISO690:2012
VALUEVA, Marina. Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 180-185. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova

The specifics of modern educational values of the youth from the Republic of Moldova


CZU: 316.752+37.015.311
Pag. 180-185

Valueva Marina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Schimbarea de valori ale societăţii noastre care poartă un îndelungat interval temporar, cu tensiuni şi contradicţii în cadrul propriei sale realităţi interne, cu confruntări între două lumi – una depăşită, negată prin procesul schimbărilor, alta – nouă, în curs de edificare, duce la pierderea unor valori şi preluarea altora. De aici, coexistenţa inevitabilă a unor valori vechi şi noi, coexistenţa unor sensuri şi contrasensuri axiologice care, cu efecte diferite, influenţează asupra conştiinţei de sine şi a implicării ei în sistemul de valori al personalităţii tinerilor, provocând necesitatea noilor investigaţii. Orientările de valoare şi valorile tinerilor stau în centrul atenţiei lucrării de faţă. Posibila existenţă a unei crize a valorilor educaţionale se poate anunţa prin scăderea interesului tinerilor şi a societăţii, în general, faţă de şcoală, prin scăderea prestigiului diplomelor pe care instituţia şcolară le oferă absolvenţilor, prin scăderea prestigiului profesiei didactice, prin imparitatea dintre realizările şcolare şi cele socio-profesionale.

The change in the values of our society, which has a long temporal span, with tensions and contradictions within its own internal reality, with confrontations between two worlds - an outdated one, denied by the process of change, another one- new, under construction, leads to the loss of some values and taking over others. Hence, the inevitable coexistence of old and new values, the coexistence of axiological senses and contrasts with different effects influence the self-consciousness and its involvement in the value system of the personality of young people, provoking the necessity of new investigations. This paper focuses on the value orientations and the values of young people. The possible existence of a crisis of educational values can be announced by lowering the interest of young people and of society, in general, in school, by lowering the prestige of the diplomas that the school institution offers to the graduates, by decreasing the prestige of the teaching profession, by the impartiality of the school achievements and the socio-professional ones.

Cuvinte-cheie
valoare, orientare valorică a personalităţii, ierarhie valorică, valoare materială, nivel de trai,

value, value orientation of personality, value hierarchy, material value, living standard