Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
152 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-10 17:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.087.68.071.2(478) (1)
Muzică vocală (134)
SM ISO690:2012
BURLAC, Fedora. Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 69-76. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova

Conducter Ilona Stepan – promoter of professional choral art in the Republic of Moldova


CZU: 784.087.68.071.2(478)
Pag. 69-76

Burlac Fedora
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 19 august 2020


Rezumat

Articolul de faţă are drept scop ilustrarea profilului artistic al dirijorului Ilona Stepan – personalitate proeminentă a culturii muzicale din ţara noastră, a cărui nume îşi găseşte ecou în arta profesionistă de interpretare corală. Autoarea face o prezentare a etapelor de formare artistică a protagonistei studiului dat şi elucidează anumite criterii care au stat la baza reuşitei parcursului său profesional. Totodată, cu scopul de a evidenţia calităţile sale înalt profesioniste, sunt profilate cele mai remarcabile realizări ale colectivelor dirijate de I. Stepan. Aici este înfăţişată, de asemenea, plurivalenţa preocupărilor artistice ale dirijorului şi se denotă, în acelaşi timp, capacitatea inepuizabilă de a lucra cu mai multe colective corale diferite, menţinând o calitate constantă a producţiei artistice.

The article has as purpose the illustration of the artistic profile of conductor Ilona Stepan – a prominent personality of the musical culture of our country whose name finds its reflection in the professional choral interpretation art. The author presents the artistic formation stages of the protagonist of the given study and clarifies certain criteria that have underpinned the success of her professional career. At the same time, in order to highlight her professional qualities, here are profiled the most remarkable achievements of the choirs led by I. Stepan and presented the plurality of artistic preoccupations of the conductor and her inexhaustible capacity to work with several different choirs, maintaining a steady quality of artistic production.

Cuvinte-cheie
dirijor, şcoală dirijorală, parcurs profesional, calităţi înalt profesioniste, realizări artistice, artă profesionistă de interpretare corală, colective corale profesioniste,

conductor, conducting school, professional career, high professional qualities, artistic achievements, professional choral interpretation, professional choral collectives