The US - China tech war: causes and scenarios
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
577 60
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-29 06:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
KAPUSTINA, Larisa; GAITEROVA, Olga. The US - China tech war: causes and scenarios. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, pp. 49-62. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

The US - China tech war: causes and scenarios

Războiul tehnologic SUA - China: cauze și scenarii

Технологическая война между США и Китаем: причины и сценарии

CZU: 327.39
JEL: E30, F13, L10

Pag. 49-62

Kapustina Larisa, Gaiterova Olga
 
Ural State University of Economics
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2020


Rezumat

The article analyses the trade war between the United States and China, the core of which is competition for leadership in the field of technology. The authors identify four main reasons that led to the greatest trade conflict between the two economies in history associated with intentions of the US. It is confirmed and concluded that trade wars have no winners, but it is difficult to give a conclusive forecast, which of the two countries will suffer the greatest losses. The authors conducted a comparative analysis of the technological potential of the United States and China according to eight criteria, determined the strengths and weaknesses of the positions of each country. The article proposes four scenarios of the trade confrontation development. It is concluded about decoupling of two economies and the protracted nature of the tech war, in which there will be most likely no winners.

Articolul analizează războiul comercial dintre Statele Unite și China, al cărui nucleu este concurența pentru conducerea în domeniul tehnologiei. Autorii identifică patru motive principale care au condus la cel mai mare conflict comercial dintre cele două economii din istorie asociate cu intențiile SUA. Se confirmă și se concluzionează că războaiele comerciale nu au câștigători, dar este dificil să se dea o previziune concludentă, care dintre cele două țări va suferi cele mai mari pierderi. Autorii au efectuat o analiză comparativă a potențialului tehnologic al Statelor Unite și al Chinei în funcție de opt criterii, au determinat punctele forte și punctele slabe ale pozițiilor fiecărei țări. Articolul propune patru scenarii de dezvoltare a confruntării comerciale. Se concluzionează despre decuplarea a două economii și despre natura prelungită a războiului tehnologic, în care cel mai probabil nu vor exista câștigători.

В статье анализируется торговая война между США и Китаем, ядром которой является конкуренция за лидерство в области технологий. Авторы выделяют четыре основные причины, приведшие к самому большому торговому конфликту между двумя экономиками в истории, связанному с намерениями США. Подтверждается и делается вывод, что торговые войны не имеют победителей, но трудно дать однозначный прогноз, какая из двух стран понесет наибольшие потери. Авторы провели сравнительный анализ технологического потенциала США и Китая по восьми критериям, определили сильные и слабые стороны позиций каждой страны. В статье предложены четыре сценария развития торгового противостояния. Делается вывод о разъединении двух экономик и затяжном характере технологической войны, в которой, скорее всего, не будет победителей.

Cuvinte-cheie
technological war, US, China, economic sanctions, import tariff, trade balance, Made in China 2025, GVCs, 5G,

război tehnologic, SUA, China, sancţiuni economice, tarif de import, balanţă comercială, Made in China 2025, GVCs, 5G,

технологическая война, США, Китай, экономические санкции, импортный тариф, торговый баланс, сделано в Китае 2025, GVCs, 5G