Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
453 28
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-13 21:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.7 (1326)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1182)
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel. Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, pp. 22-32. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale

Performance of international commercial contracts in exceptional conditions

Исполнение международных торговых контрактов в исключительных условиях

CZU: 347.7
JEL: K12, K22

Pag. 22-32

Băieşu Aurel
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2020


Rezumat

Under the conditions of the exceptional health crisis caused by the covid-19 virus, unprecedented governmental actions are taking place worldwide, which are likely to massively affect the execution of ongoing international trade agreements, so that international trade operators are in a position to seek legal solutions to get out of deadlock. Two institutions established in both the national laws and the instruments of uniform law come to regulate the situations in which, due to unforeseeable events at the time of the conclusion of the contract, which do not depend on the will of the contracting parties seriously affect the ability of the parties to performe their commitments - force majeure and hardship. This article is dedicated to the legal analysis of these two important institutions of international contract law.

În condițiile crizei sanitare excepționale cauzate de virusul covid-19, la nivel mondial sunt întreprinse acțiuni guvernamentale fără precedent, care sunt susceptibile de a afecta în masă executarea cotractelor comerciale internționale în derulare, astfel încât operatorii comerțului internațional sunt puși în situația de a căuta soluții juridice pentru a ieși din impas. Două instituții consacrate atât în legislațiile naționale cât și în instrumentele de drept uniform vin să reglementeze situațiile în care, datorită unor evenimente imprevizibile la momentul încheierii contractului, care nu depind de voința părților contractante afectează grav capacitatea părților de a-și onora angajamentele asumate – forța majoră și hardship. Acest articol este dedicat analizei juridice a acestor două instituții importante ale ale dreptului contractelor internaționale.

В условиях глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного вирусом ковид-19, во всем мире происходят беспрецедентные действия правительств, которые могут оказать огромное влияние на выполнение действующих международных торговых соглашений, поэтому участники международных торговых операций ищут правовые решения для преодоления кризиса. Два института, учрежденные как в национальном законодательстве, так и в инструментах eдинообразного права, призваны регулировать ситуации, в которых непредвиденные во время заключения договора событий, которые не зависят от воли договаривающихся сторон, могут серьезно повлиять на способность сторон выполнять свои обязательства - форс-мажорные обстоятельства и hardship. Данная статья посвящена правовому анализу этих двух важных институтов международного договорного права.

Cuvinte-cheie
international commercial contract, force majeure, impediment, hardship, performance of contract, termination of contract, contractual liability, exemption of liability, legal remedies,

contract comercial internaţional, forță majoră, impediment, hardship, impreviziune, executarea contractului, rezoluțiunea contractului, răspunedere contractuală, exonerare de răspundere, mijloace juridice,

международный коммерческий договор, форс-мажорные обстоятельства, препятствие, hardship, исполнение договора, расторжение договора, договорная ответственность, освобождение от ответственности, средства правовой защиты