Determinologizarea lexicului sportiv în limba română
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
301 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-27 21:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1:796 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1201)
Divertisment. Jocuri. Sport (1229)
SM ISO690:2012
LUCA, Aliona. Determinologizarea lexicului sportiv în limba română. In: Philologia. 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 47-63. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3779963
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Determinologizarea lexicului sportiv în limba română

Determinologization of the Romanian sports lexis

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3779963
CZU: 811.135.1:796

Pag. 47-63

Luca Aliona
 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

Sport is an intensely publicized phenomenon, which causes the migration of a considerable number of sports terms, namely in non-specialized contexts, a process where the terms undergo a series of semantic mutations. The paper is an analysis of the process of determinologization of the lexical units in the sports language on the basis of social-politicalmedia texts (teletexts, webtexts), under which, according to our observations, they register a higher frequency. As a result, the specialized meanings, entered in dictionaries were confronted with those that the terms acquire in different non-specialized contexts. We note that many of these meanings, for the moment, are not fixed in general dictionaries, therefore the results of the present study could be used to reviewing and / or completing the respective lexicographic articles.

Sportul este un fenomen intens mediatizat, fapt ce determină migrarea unui număr considerabil de termeni sportivi în contexte nespecializate, proces în cadrul căruia termenii suferă o serie de mutații semantice. Lucrarea constituie o analiză a evoluției semantice a unităților lexicale din limbajul sportului în procesul de determinologizare, întreprinsă în baza textelor mediatice (teletexte, webtexte) cu tematică social-politică, în care, potrivit observațiilor noastre, ele înregistrează o frecvență sporită. Ca urmare, au fost confruntate sensurile specializate, înregistrate în dicționare, cu cele pe care termenii le capătă în diferite contexte nespecializate. Remarcăm că multe dintre aceste sensuri, deocamdată, nu sunt fixate în dicționarele generale, de aceea rezultatele studiului de față ar putea servi la revizuirea și/sau completarea articolelor lexicografice respective.

Cuvinte-cheie
sports language, common language, sports lexis, specialized meaning, new meaning, non-specialized context, determinologization,

limbaj sportiv, limbaj comun, lexic sportiv, sens specializat, sens nou, context nespecializat, determinologizare