Testarea unei proceduri (Sistem ECO) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
100 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-16 14:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.94:005.95/.96 (1)
Психология (1162)
Области управления (121)
SM ISO690:2012
TICU, Constantin. Testarea unei proceduri (Sistem ECO) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 3-19. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Testarea unei proceduri (Sistem ECO) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

Testing procedure (System ECO) to identity the psycho-social risk factors at work


CZU: 159.94:005.95/.96
Pag. 3-19

Ticu Constantin
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2020


Rezumat

În ultimele decenii, eficiența intervențiilor pe cele trei planuri (fizic, psihologic, cultural) a dus la diminuarea numărului de accidente la locul de muncă, generând un „efect de platou” (Manuele, 2013). Pe de altă parte, datorită schimbărilor tehnologice, sociale și manageriale, a crescut importanța factorilor de natură psihologică, aceștia devenind principalul factor de risc la locul de muncă. Pornind de la aceste premise, ne-am propus testarea unui proceduri de identificare a factorilor de risc psihosocial prin evaluarea și analiza legăturilor dintre factorii climatului organizațional și frecvența manifestărilor psihosomatice disfuncționale individuale la locul de muncă. Utilizând System ECO (Constantin, 2008) pentru evaluarea climatului organizațional și The Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ (Kristensen, 2010) pentru evaluarea manifestările psihosomatice individuale un număr de 955 de angajați ai unei instituții de învățământ superior au participat la această cercetare. Analizele de analize de regresie (regresie ierarhică stepwise) permit atât identificarea unor predictori generali, la nivel de organizație, ai incidenței simptomelor de tip psihosomatic cât și a unor combinații de predictori, particulari pentru colective diferite sau pentru anumite categorii de angajați. Procedura de diagnoză organizațională utilizată (System ECO) permite identificarea colectivelor/ categoriilor profesionale aflate în situație de risc (sub presiunea excesivă sau inadecvată a unor factori organizaționali de natură psiho-socială) și implementarea procedurilor de intervenție preventivă sau curativă, în funcție de natura factorilor de risc psihosocial identificați și de incidența/ gravitatea acestora.

In recent decades, the effectiveness of interventions to prevent risks at work on three planes (physical, psychological, cultural) has led to a decrease in accidents in the workplace, creating a "plateau effect" (Manuele, 2013). On the other hand, due to technological, social and managerial changes, the importance of psychological factors increased, they becoming the main risk factor in the workplace. Based on these premises, we aimed to test a procedure to identify psychosocial risk factors AT WORK starting from the assessment and analysis of the links between the organizational climate factors, and frequency of dysfunctional psychosomatic manifestations of the individual in the workplace. Using the System ECO (Constantin, 2008) for the assessment the organizational climate, and The Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ (Kristensen, 1997) for evaluating individual psychosomatic manifestations , a number of the 955 employees of higher education institutions took part in the research. Regression analyzes (stepwise hierarchical regression) enable both the identification of general predictors, at the organization level, of the incidence of psychosomatic symptoms, as well as of some combinations of predictors, particular ones, for different collective or for specific categories of employees. The used organizational diagnosis procedure (ECO System) enables the identification of collectives /professional categories which are in a situation of risk (under the excessive or inappropriate pressure of some psycho-social organizational factors) in order to implement preventative or curative intervention procedures, depending on the nature of the identified psychosocial risk factors and their incidence / how serious are they.

Cuvinte-cheie
performanţă, climat organizaţional, intervenție, factori de risc psihosocial,

performance, organizational climate, intervention, psychosocial risk factors