Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
667 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-15 00:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:338 (14)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4253)
Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены (2980)
SM ISO690:2012
SALAME, Hoda. Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare. In: Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, Ed. 1, 13-20 octombrie 2017, Chișinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2018, pp. 28-37. ISBN 978-9975-3168-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare 2018
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară"
1, Chișinău, Moldova, 13-20 octombrie 2017

Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare

Development of the informational competitive and innovative society

CZU: 004:338
JEL: F14, L16, M12, O33, O52, R12

Pag. 28-37

Salame Hoda
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020


Rezumat

Global problems of humanity affect the vital issues of the entire population on Earth, requiring sustained efforts by all countries. They are not stable and, as society and civilization evolve, change the depth of the problem, perceive, correct priorities, new problems appear (cosmos, climate management, etc.). This article provides an analysis of the contribution of Information and Communication Technologies (ICT) to a fair economic and social development in the innovation-based society. The first part summarizes developments in ICT for development, highlighting key trends, experience and major issues. It analyzes the implications of emerging ICT trends, which are expected to play an important role in the coming years in the context of building an innovative competitive society;

Problemele globale ale umanității afectează problemele vitale ale populației întregi de pe Terra, necesitând eforturi susținute din partea tuturor țărilor. Acestea nu sunt stabile și pe măsura dezvoltării societății și civilizației își schimbă profunzimea problemei, perceperea, sunt corectare prioritățile, apar probleme noi (cosmosul, gestiunea climei etc.). Acest articol prezintă o analiză a contribuției Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) asupra dezvoltării economice și sociale echitabilă în societatea bazată pe competitivitate inovațională. Prima parte rezumă evoluțiile din domeniul TIC pentru dezvoltare, subliniind tendințele-cheie, experiența și problemele majore. Se analizează implicațiile tendințelor emergente în domeniul TIC, care se preconizează că vor avea un impact semnificativ în perioada ce urmează în contextul edificării societății competitive inovaționale. Scopul investigației constă în cercetarea principalelor megatendințe ce determină direcțiile de dezvoltare ale omenirii, factorii de influență, impactul lor asupra productivității muncii și aspirațiilor populației vis-à-vis de starea economică.

Cuvinte-cheie
society development, Information Society, knowledge, skills, society values, labor productivity,

dezvoltarea societăţii, societatea informaţională, cunoştinţe, competențe, valorile societății, productivitatea muncii