Prezenţa factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
179 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 14:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.74+323](478) (1)
Демография (396)
Внутренняя политика (407)
SM ISO690:2012
BOȚ, Vadim. Prezenţa factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 320-327. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Prezenţa factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova

The presence of the ideological factor in the migration policy of the Republic of Moldova


CZU: [314.74+323](478)
Pag. 320-327

Boț Vadim
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Cu certitudine migraţia afectează în mod direct securitatea naţională a statului moldovenesc. Republica Moldova promovează politică în domeniul migraţiilor în contextul iniţiativelor migraţioniste a Uniunii Europene. Politica migraţionistă se construieşte pe tradiţiile privind azilul şi migraţia, având în vedere atât respectarea drepturilor omului şi aspectele umanitare, cât şi beneficiile ale migranţilor şi ţărilor de origine ale acestora. Ea necesită puternice instrumente de coordonare între toate structurile implicate dat fiind caracterul multidisciplinar al acestora şi multitudinea de actori implicaţi atât la nivel naţional, cât şi regional. Toate acestea iniţiative poartă un caracter ideologic în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale cu privire la elaborarea politicilor migraţioniste. Astfel, propunem să analizăm politica migraţionistă al Republicii Moldova prin prisma factorului ideologic, care ne va demonstra impactul asupra securităţii naţionale.

Certainly migration affects directly the national security of the Moldovan state. The Republic of Moldova promotes migration policy in the context of European Union migration initiatives. Migration policy is built on the traditions of asylum and migration, taking into account both respect for human rights and humanitarian issues, as well as the benefits of migrants and their countries of origin. It requires strong coordination tools between all the structures involved given their multidisciplinary nature and the multitude of actors involved at both national and regional levels. All these initiatives have an ideological character in the political dialogue and international collaboration regarding the development of migration policies. Thus, we propo-se to analyze the migration policy of the Republic of Moldova from the point of view of the ideological factor, which will demonstrate the impact on national security.

Cuvinte-cheie
migraţie, instrumente de coordonare, politici migraţioniste, factor ideologic, reglementare, securitate,

migration, coordination tools, migration policies, ideological factor, regulation, Security