Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
182 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-08 23:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.32:354.31 (1)
Деятельность в сфере управления (223)
Высшая ступень органов управления. Центральное управление. Общегосударственные министерства и государственные комитеты (84)
SM ISO690:2012
NASTAS, Andrei; GUREU, Valeriu. Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 182-189. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice

Control as a key element of the managerial process in the field of security and public order


CZU: 005.32:354.31
Pag. 182-189

Nastas Andrei1, Gureu Valeriu2
 
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Planificarea unei activități manageriale este axată în prim-plan pe anumite elemente cheie, care în cele din urmă duc indiscutabil la realizarea unui obiectiv ma-jor – buna organizare a unei subdiviziuni administrative, care ar înregistra într-un anumit interval de timp anumite rezultate pozitive. În acest scop, indiscutabil pentru realizarea unui astfel de obiectiv major pentru o subdiviziune administrativă ține și de organizarea și efectuarea corectă a controlului managerial. În cele din urmă, pentru realizarea unui astfel de obiectiv este necesară crearea unei echipe manageriale care deține un calificativ înalt în materia adminis-trării eficiente a acestei subdiviziuni, în acest scop rolul prioritar îi revine anume acestui control managerial.

The planning of a managerial activity is focused in the foreground on certain key elements, which ultimately leads to the achievement of a major objective - the good organization of an administrative subdivision that would record positive results within a certain time frame. To this indisputable purpose, achieving such a major objective for an administrative subdivision it is a matter of correct organization and execution of the management control. Finally, in order to accomplish such an objective, it is necessary to create a management team that has a high qualification in managing efficiently this subdivisi-on, holding in this respect a priority role in the managerial control.

Cuvinte-cheie
securitate, ordine publică, control, proces managerial,

Security, Public order, control, managerial process