Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
185 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-24 18:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327+008 (1)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (895)
Цивилизация. Культура. Прогресс (419)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Simion. Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 136-144. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale

The role of cultural diplomacy in ensuring national security


CZU: 327+008
Pag. 136-144

Roşca Simion
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Cultura este văzută astăzi ca o forţă de propulsie a dezvoltării. Ea poate juca un rol important și în politica externă. Dialogul intercultural poate contribui la prevenirea conflictelor și la promovarea reconcilierii în interiorul țărilor și între acestea. Cultura poate fi totodată un instrument de creare a unor importante beneficii sociale și economice, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. Ținând cont de aceste deziderate, Comisia Europeană a adoptat în 2016 „Strategia pentru relațiile culturale internaționale”. Noile linii strategice ar urma să încurajeze cooperarea culturală dintre UE și țările partenere, inclusiv cu cele membre ale Parteneriatului Estic. Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale propune un nou model de cooperare cu statele membre, care generează o abordare strategică a diplomației culturale.

Culture is seen today as a driving force for development. It can also play an im-portant role in foreign policy. Intercultural dialogue can help prevent conflict and promote reconciliation within and between countries. Culture can also be a tool for creating important social and economic benefits, both inside and outside the Union. Taking into account these goals, the European Commission adopted in 2016 the "Strategy for international cultural relations". The new strategic lines would encou-rage cultural cooperation between the EU and partner countries, including those of the Eastern Partnership. The EU Strategy for international cultural relations propo-ses a new model of cooperation with the Member States, which generates a strategic approach to cultural diplomacy.

Cuvinte-cheie
diplomație culturală, securitate, securitate națională, relații culturale,

Cultural Diplomacy, Security, national security, cultural relations