Integrarea europeană și euro-atlantică a României în contextul securității internaționale: lecții pentru Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
328 34
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 16:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[327.7+061.1EU](498+478) (1)
Деятельность международных и межгосударственных организаций (46)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (165)
SM ISO690:2012
MELNYCHIUK, Liubovi. Integrarea europeană și euro-atlantică a României în contextul securității internaționale: lecții pentru Republica Moldova. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 110-122. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Integrarea europeană și euro-atlantică a României în contextul securității internaționale: lecții pentru Republica Moldova

Euro-atlantic and european integration of Romania in the context of international security: lessons for the Republic of Moldova

Євроатлантична та європейська iнтеграцiя Румунiiв контеккстi мiждународноi беспеки: уроки для Республіки Молдова


CZU: [327.7+061.1EU](498+478)
Pag. 110-122

Melnychiuk Liubovi
 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

România ocupă un loc important în cadrul Europei Centrale și de Est. Aderarea României la UE (2007) a fost precedată de integrarea în NATO, care este considera-tă o realizare semnificativă în domeniul relațiilor internaționale. Acest lucru a con-tribuit la o multitudine de avantaje: recunoașterea internațională, garanții de securi-tate, capacitatea de a influența procesul de luare a deciziilor politice în spațiul euro-atlantic, transformări democratice conform valorilor și principiilor euro-atlantice, schimbări de mentalitate, care sunt necesară pentru obținerea statutului de membru al uneia dintre cele mai importante organizații de securitate din lume.

The article is dedicated to one of the most important issues of security system nowadays. The idea of uniting Europe has old history. This idea led to World War II and started contemporary integration processes. European integration began in the first post-war decades. A primary task for the Europeans was seeking ways of pro-ceeding in economy and forming the security system. Romania is one of the important actors in modern Europe. It is the member of NATO, the European Union and the OSCE. All this helped to form the single stable European space. Euro-Atlantic and European Integration of Romania is smportant international issue.

Румунія посідає важливе місце серед краї Ценрально-Східної Європи. Вступу Румунії до ЄС (2007 р.) передувала інтеграція до НАТО, що вважається її значним досягненням у сфері міжнародних відносин. Це надало їй багато пере-ваг: міжнародне визнання, набуття найпотужніших гарантій безпеки, мож-ливість впливати на процес ухвалення політичних рішень у Євроатлантичному просторі, демократична трансформація у відповідності до Євроатлантичних цінностей та принципів, зміна ментальності, що є необхідним для набуття статусу члена однієї з найбільш важливих безпечних організацій світу.

Cuvinte-cheie
Alianța Nord-Atlantică (NATO), Uniunea Europeană (UE), Or-ganizația pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE), securitate, extindere, integrare, comunitate economică, tratat, unire, Europa Centrală şi de Est, procese de integrare,

NATO, the European Union, The OSCE, Security, enlargement, in-tégration, economic community, Treaty, Union, Central and Eastern Europ,

Північноатлантичний Альянс (НАТО), Європейський Со-юз (ЄС), Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), безпека, розширення, інтеграція, економічне співтовариство, договір, об'єд-нання, Центральна та Східна Європа, інтеграційні процеси