Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 22
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-12 16:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.72.04:061.1EU (1)
Коммерческое (торговое) право (1254)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (321)
SM ISO690:2012
LUPAŞCO, Vera. Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.. In: Legea şi Viaţa, 2020, nr. 1(337), pp. 35-39. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.

Management of companies activity commercial through the legislation of the European Union

CZU: 347.72.04:061.1EU

Pag. 35-39

Lupaşco Vera12
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2020


Rezumat

Activitatea societăților comerciale, odată cu apariția acestora, totdeauna s-a aflat în vizorul statului, din aceste considerente tematica articolului rămâne să fie totdeauna actuală. Scopul cercetării acestei problematici este de a demonstra că odată cu înființarea Uniunii Europene, care este o uniune politică și economică, statele membre ale acesteia au avut parte de un șir de beneficii, fiindcă a fost dezvoltată o piață unică internă printr-un sistem standartizat de legi care se aplică în toate statele membre.În verderea analizei temei articolului au fost utilizate așa metode ca: analitică, logică, statistică, comparativă, descriptivă, calitativă, cantitativă, etc. Pe parcursul secolului al XX-lea este în curs de creare o nouă ordine economică internațională, care ia naștere pe baza relațiilor comerciale, pe fundalul teoriei și practicii liberului schimb. Pe acest teren are loc și integrarea europeană, care tinde să se extindă tot pe baza relațiilor economice internaționale, de piață liberă deschisă, unde un rol important îl au societățile comerciale. Lărgindu-se, Uniunea Europeană încearcă să construiască o legătură strânsă cu vecinii săi, astfel încât vechile diviziuni să nu fie înlocuite cu o divizare artificială. Astăzi Uniunea Europeană caută căi, modalități și soluții pentru a oferi cetățenilor săi cât mai multă stabilitate și prosperitate. Lucrând împreună cu partenerii într-o lume interdependentă, desemnează avantajele oferite de deschi

The activity of the companies, with the appearance of these, has always been in the spotlight of the state, for these reasons, the topic of articles remains to be always current. The aim of the research of this problem is to show that with the establishment of the European Union, which is a political and economic union, the member states of the state have had a number of benefits, because a single internal market has been developed through a standardized system of laws that apply in all Member States. In analyzing the topic of the article, such methods were used as: analytical, logical, statistical, comparative, descriptive, qualitative, quantitative, etc. During the twentieth century, a new international economic order is being created, which is born on the basis of trade relations, against the background of free trade theory and practice. On this ground also occurs the European integration, which tends to extend also on the basis of international economic relations, of open free market, where companies have an important role. As it develops, the European Union is trying to build a close connection with its neighbors so that the old divisions are not replaced by an artificial divide. Today the European Union is looking for ways, ways and solutions to give its citizens as much stability and prosperity as possible. Working together with partners in an interdependent world, he designates the advantages offered by opening markets for economic growth and appreciating a political system based on democracy and social responsibility.

Cuvinte-cheie
integrare, societate, societate comercială, Uniunea Europeană,

integrare, societate, societate comercială, Uniunea Europeană