Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
653 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-06 12:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09'01:091.1 (1)
Литературная критика и литературоведение (202)
Рукописи. редкие книги (111)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular . In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, 12 noiembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2020, Ediția 4, pp. 101-110. ISBN 978-9975-3392-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Chişinău, Moldova, 12 noiembrie 2019

Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular

CZU: 82.09'01:091.1

Pag. 101-110

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Articolul este consacrat colaționării textului cuprins în manuscrisul Sandipa (ms. rom. 824, Biblioteca de Stat a Rusiei) cu alte 9 copii bucureștene ale romanului popular, intrat în literatura noastră cu titlul Sindipa. Compararea manuscrisului moscovit cu copiile bucureștene evidențiază faptul că versiunile românești cercetate – toate provenite dintr-un singur prototip – înregistrează evidente similitudini, iar deosebirile nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de traducere și adaptări particulare.  

The article is dedicated to the collation of the text contained in the Sandipa manuscript (Ms. Rom. 824, State Library of Russia) with 9 other Bucharest children of the popular novel, entered in our literature with the title Sindipa. The comparison of the Moscow manuscript with the Bucharest copies highlights the fact that the Romanian versions studied - all coming from a single prototype - show obvious similarities, and the insignificant differences between the texts are due to the copyists, who intervened with various translation solutions and particular adaptations.  

Cuvinte-cheie
colaționare, copie, copist, filă, grupă, manuscris,

collation, copy, copyist, tab, Group, manuscript