Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
632 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 10:11
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 39-52. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile

Pag. 39-52

Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.

Renewable energy sources development in the conditions of existing country legal framework may provoke a significant electricity tariff increasing, out of consumer’s capacity to pay for the power consumed. This aspect should be taken into consideration at the stage of aiming the goal of involving the renewable sources in the energy balance. Based on the elaborated models, for wind farms and the sources on biomass the maximum allowed level of electricity generated is determined to satisfy country annual load curve.

Развитие возобновляемых источников энергии в условиях существующего законодательства страны может привести к существенному росту тарифа на электроэнергию, несоизмеримого с платежеспособностью потребителей. Это обстоятельство следует принять во внимании при установлении целей вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии. Пользуясь разработанными расчетными моделями, в статье выявлены предельно допустимые значения величин энергий, вырабатываемых на ветровых и основанных на биомассе электростанциях, для покрытия годовой потребности в электроэнергии страны.

Cuvinte-cheie
surse regenerabile,

eoliană, surse pe biomasă, putere limită anuală, capacitatea de plată

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9281</doi_batch_id>
<timestamp>1638700639</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<issue>2(16)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Comendant</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>39</first_page>
<last_page>52</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>