Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
111 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 18:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.621 (17)
Преступления против личности (122)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CICALA, Alexandru. Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2017, nr. XVII(2), pp. 14-24. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976

Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state

Models of criminalization of illegal abortion in the legislation of different states


CZU: 343.621
Pag. 14-24

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

În acest articol este abordată infracţiunea de provocare ilegală a avortului prin prisma studiului comparativ, a cărui esenţă constă în determinarea unor elemente identice sau divergente ale fenomenului prin compararea şi analizarea critică a Codurilor penale a diferitelor ţări, prioritate acordându-se legislaţiilor penale din spaţiul CSI şi UE. În baza metodei comparative autorul formulează concluzii şi constatări pertinente privind politica penală incriminatoare şi regimul sancţionator aplicabil pentru comiterea avortului ilegal în diferite legislaţii penale, fapt ce constituie o sursă serioasă de inspirare pentru legiuitorul nostru în demersul dedicat perfecţionării normelor penale.

This article is addressed to the offense of illegal abortion challenge through comparative study, the essence of which is to determine similar elements or divergent phenomena by comparing and critically analyzing the Criminal Codes of different countries, giving priority to criminal legislation in the Community of Independent States and the European Union. Based on the comparative method, the author formulates pertinent conclusions and observations on incriminating criminal policy and the sanctioning regime applicable to committing illegal abortion in criminal laws of different states, which is a serious source of inspiration for our legislator in the process of improving criminal standards.

Cuvinte-cheie
avort, avort ilegal, avort criminal, întreruperea ilegală a sarcinii, făt, viaţă intrauterină, viaţă extrauterină, femeie însărcinată,

abortion, criminal abortion, unlawful interruption of pregnancy, fetus, intrauterine life, extrauterine life, pregnant woman