Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-26 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.087.612.2(478)+784.087.612.2:781.61 (1)
Вокальная музыка. Пение (160)
SM ISO690:2012
КОНУНОВА, Елена. Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), pp. 51-55. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

Particularităţile compoziţional-dramaturgice ale ciclului vocal a Noua lună în cer de Ghenadie Ciobanu

Compositional and dramaturgical features of The ninth moon (a Noua lună în cer) vocal cycle by Ghenadie Ciobanu

CZU: 784.087.612.2(478)+784.087.612.2:781.61

Pag. 51-55

Конунова Елена
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2019


Rezumat

В статье раскрываются композиционно-драматургические особенности вокального цикла «Девятая луна» Г. Чобану, которые обусловлены его принадлежностью к форме сюиты. Характеризуется интонационно-тематическое и тембровое строение каждой из четырех частей, выявляются их композиционные функции. Делается вывод, что единству целого способствует мелодико-интонационная общность частей, сходные громкостно-динамические приемы завершения каждой части и общий восточный колорит музыки, создаваемый выбором специфического ансамбля исполнителей, звучанием текста на китайском языке, ладовым и ритмическим строем звукового материала. Существенную роль играет философский характер поэтического текста с типичной для китайской поэзии идеей единения человека, природы и космоса.

În articol sunt dezvăluite particularitățile compozițional-dramaturgice ale ciclului vocal „A noua lună în cer” de Ghenadie Ciobanu, determinate de forma de suită a lucării. Autorii caracterizează structura intonațional-tematică și timbrală a celor patru părți, determinând funcțiile compoziționale ale acestora. În concluzie, autorii constată că unitatea întregului este asigurată de comunitatea melodică și intonațională a părților componente, utilizarea unor procedee similare ale dinamicii pentru finalizarea fiecărei piese, de caracterul general oriental al muzicii, condiționat de alegerea ansamblului specific de interpreți, de pronunțarea textului în limba chineză, cât și de structura modală și ritmică a materialului sonor. Un rol esențial îl comportă conținutul filozofic al textului poetic, ce denotă prezența ideii specifice poeziei chineze: unitatea omului, naturii și universului.

The article reveals the compositional and dramaturgical features of „The Ninth moon” vocal cycle by Ghenadie Ciobanu, which are determined by its belonging to the form of the suite. Characterized by intonation-thematic and timbre structure of each of the four parts, identifies their compositional functions. It is concluded that the unity of the whole is facilitated by the melodic-intonational community of the parts, similar loud-dynamic techniques for completing each part and the overall oriental flavor of music, due to the choice of a specific ensemble of performers, the sound of the Chinese text, modal and rhythmic structure of the sound material. A significant role is played the philosophical nature of the poetic text with the idea of the unity of man, nature and space, typical of Chinese poetry

Cuvinte-cheie
Геннадий Чобану, вокальный цикл, сюита, драматургия, композиционная функция, лирика, эпос,

Ghenadie Ciobanu, ciclu vocal, suită, dramaturgie, funcția compozițională, lirică, poezie epică,

Ghenadie Ciobanu, song cycle, suite, playwriting, composition function, lyrics, epic