Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” - 60 de ani de la fondare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
716 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-15 22:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(091) (9)
Mедицинские науки (11565)
SM ISO690:2012
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” - 60 de ani de la fondare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2019, nr. 3(63), pp. 13-23. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” - 60 de ani de la fondare

„Chiril Draganiuc” The Institute of Phthisiopneumology - 60 years since its foundation.

Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк» - 60 лет со дня основания

CZU: 61(478)(091)

Pag. 13-23

 
 
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019


Rezumat

Formarea serviciului de Ftiziopneumologie în actuala Republica Moldova este notificată la începutul secolului XX anul 1911. Prin Hotărârea nr. 430 din 12.09.1959 a Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în cadrul Dispensarului Antituberculos Republican, la 01.10.1959, a fost fondat Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în Tuberculoză cu o capacitate de 100 de paturi – instituție ştiinţifico-practică, cu sarcinile de demarare a cercetărilor ştiinţifice în domeniu şi implementarea în practica medicală a performanţelor ştiinţifice, studiere a situaţiei epidemiologice a tuberculozei în mediul urban şi rural, perfecţionare a metodelor organizaţionale de luptă antituberculoasă şi de depistare precoce a maladiei, acordare a asistenței calitative instituţiilor antituberculoase din republică. Pe parcursul perioadei 1988-1997 a funcţionat în calitate de Clinică de Ftiziopneumologie în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică. La data de 15.04.1997 prin ordinul Ministerului Sănătăţi al Republicii Moldova nr. 62 din 10.04.1997 a fost reorganizat în Institutul de Ftiziopneumologie al Ministerului Sănătăţii. Conform HG nr. 1142 din 15.10.2004 „Cu privire la comemorarea personalităţii marcante în domeniul medicinei şi al sistemului de sănătate publică Chiril Draganiuc”, IMSP Institutului de Ftiziopneumologie i s-a decernat numele „Chiril Draganiuc”. IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” este o instituție medicală strategică cu activitate ştiinţifico-practică și curativ-profilactică, specializată în epidemiologia, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea medicosocială a pacienţilor cu tuberculoză şi boli pulmonare nespecifice. Elaborează strategii de dezvoltare, coordonează managementul și evaluează serviciul de ftiziopneumologie, monitorizează implementarea şi evaluează realizarea PNCT. Reforma Serviciului de Ftiziopneumologie și a Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” continuă.

The formation of the phthisiopneumology service in the present Republic of Moldova is notified at the beginning of the 20th century in 1911. According to the Decision no. 430 from 12.09.1959 of the Council of Ministers of the Soviet Socialist Republic of Moldova, within the Republican Antituberculosis Dispensary, on 01.10.1959, was founded the Moldovan Institute of Scientific Researches in Tuberculosis with a capacity of 100 beds - scientific-practical institution, with the tasks of starting the scientific researches in the field and the implementation in the medical practice of the scientific performances, studying the epidemiological situation of the tuberculosis in the urban and rural environment, perfecting the organizational methods of anti-tuberculosis and early detection of the disease, granting qualified assistance to the anti tuberculosis institutions from the republic. During the period 1988 - 1997 it worked as a Phthisiopneumology Clinic within the Institute of Scientific Researches in Preventive and Clinical Medicine. On 15.04.1997 by order of the Ministry of Health of the Republic of Moldova no. 62 of 10.04.1997 it was reorganized in the Institute of Phthisiopneumology of the Ministry of Health. According to the GD no. 1142 from 15.10.2004 „On the commemoration of the leading personality in medicine and in the public health system Chiril Draganiuc”, the PMSI the Institute of Phthisiopneumology was given the name „Chiril Draganiuc”. PMSI the Institute of Phthisiopneumology „Chiril Draganiuc” is a strategic medical institution with scientific-practical and curative-prophylactic activity, specialized in the epidemiology, diagnosis, treatment and medico-social recovery of patients with tuberculosis and non-specific pulmonary diseases. It evolves development strategies, coordinates, manages and evaluates the phthisiopneumology service, monitors and evaluates the implementation of PNCT. The reform of the Phthisiopneumology Service and of the Institute of Phthisiopneumology „Chiril Draganiuc” continues.

Становление фтизиопневмологической службы имеет начало ещё в начале ХХ века в 1911 году. Решением №. 430 от 12.09.1959 г. Совета Министров Молдавской Советской Социалистической Республики Молдова, на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера 01.10.1959 г. был создан Молдавский научно-исследовательский институт по туберкулезу мощностью в 100 коек – научно-практическое учреждение с задачами: проведение научных исследований и внедрение научных достижений в медицинскую практику, изучение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в городских и сельских местностях, совершенствование организационных методов борьбы с туберкулезом и раннего выявления болезни, оказание качественной помощи противотуберкулезным учреждениям республики. В период 1988-1997 гг. выполнял функцию Фтизиопневмологической Клиники в составе Научно-исследовательского Института Профилактической и Клинической Медицины. Приказом Министерства здравоохранения Республики Молдова (№. 62 от 10.04.1997 г.) 15.04.1997 г. Клиника была реорганизована в Институт фтизиопневмологии Министерства здравоохранения. По Решению Правительства № 1142 от 15.10.2004 г. «О чествовании выдающейся личности в медицине и в системе общественного здравоохранения Кирилла Драганюка», ПМСУ Институту Фтизиопневмологии было присвоено имя «Кирилл Драганюк». ПМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк» является стратегическим медицинским учреждением с научно-практической и лечебно-профилактической деятельностью, специализирующимся на эпидемиологии, диагностике, лечении и медико-социальном реабилитации больных туберкулезом и неспецифическими болезнями легких. Он разрабатывает стратегии развития, координирует, управляет и оценивает деятельность фтизиопневмологической службы, контролирует и оценивает внедрение НПКТ. Реформа Фтизиатрической службы и Института Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк» продолжается.

Cuvinte-cheie
Ftiziopneumologie, institut, tuberculoza, epidemiologie,

Phthisiopneumology, institute, tuberculosis, epidemiology,

Фтизиопневмология, институт, туберкулез, эпидемиология