Деградация интеллектуального потенциала – тупиковый путь развития
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
493 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 09:45
SM ISO690:2012
POISIC, Mihail. Деградация интеллектуального потенциала – тупиковый путь развития. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : bunăstare și incluziune socială, Ed. 14, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, Ediția 14, Vol.1, pp. 154-158. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
14, Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Деградация интеллектуального потенциала – тупиковый путь развития

DEGRADAREA POTENȚIALULUI INTELECTUAL - UN PUNCT MORT

DEGRADATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL – A DEAD END


Pag. 154-158

Poisic Mihail
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

În structura produselor fabricate și a exportului Republicii Moldova se înregistrează procese negative de reducere a componentei intelectuale. Producția, precum și exportul de mărfuri cu o valoare adăugată ridicată, sunt înlocuite din ce în ce mai mult cu materii prime, conform documentației clienților străini, precum și cu exportul de materii prime primitive. La rândul său, personalul înalt calificat, care reprezintă potențialul intelectual al națiunii, devine din ce în ce mai solicitat cu reclamații. Scopul principal al acestui articol este de a scote în evidență lipsa de utilitate a unui astfel de model de dezvoltare, care a fost verificat pe baza evaluării consecințelor creșterii accelerate a exportului de produse de bază și a reducerii producției de bunuri cu valoare adăugată ridicată, precum și înlocuirea lor pe piața internă cu importuri. S-a constatat că aceste cauze au condus la degradarea nivelului educațional al populației și potențialului științific. Baza metodologică a cercetării este analiza seriei de timp a volumelor, modelelor de exporturi și importuri, precum și numărul stagiarilor, personalului științific dar și nivelul de finanțare pentru știință, o metodă de comparație, diverse abordări metodologice pentru formarea priorităților de dezvoltare. Principalele rezultate ale studiului, constituie justificarea schimbării vectorului structural de dezvoltare a Moldovei, care ar corespunde într-un mod optim provocărilor interne și externe.

The Republic of Moldova have registered negative processes of reducing the intellectual component used in the manufacturing process and export. The production, as well as the export of goods with a high added value, are increasingly replaced by raw materials, according to the documentation of foreign customers. In turn, highly qualified personnel, who represent the intellectual potential of the nation, are becoming increasingly in demand with complaints. The main purpose of this article is to highlight the lack of usefulness of such a development model, which has been verified based on assessing the consequences of the accelerated increase of the export of commodities and the reduction of the high value-added goods production, their replacement on the domestic market with imports. It was found that these causes led to the degradation of the educational level of the population and the scientific potential. The methodological basis of the research is the analysis of the time series of volumes, models of exports and imports, as well as the number of trainees, scientific staff, but also the level of funding for science, a comparison method, various methodological approaches for developing priorities. The main results of the study are the justification for changing the structural vector of development of Moldova, which would optimally correspond to the internal and external challenges.

структуре продукции, производимой в Республике Молдова, и её экспорте опережающими темпами происходят негативные процессы сокращения интеллектуальной компоненты. Производство, а также экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью во всё большей мере замещается выпуском продукции из давальческого сырья по документации зарубежных заказчиков, а также экспортом примитивного сырья. В свою очередь, всё более невостребованными становятся высококвалифицированные кадры – интеллектуальный потенциал нации. Основная цель статьи заключается в том, чтобы на базе оценки последствий опережающего наращивания экспорта примитивной продукции и сокращения производства товаров с высокой добавленной стоимостью с их замещением на внутреннем рынке импортом с параллельной деградацией образовательного уровня населения и научного потенциала показать бесперспективность подобной модели развития. Методологической основой исследований является анализ динамических рядов объёмов и структуры экспорта и импорта, а также численности обучаемых, научных кадров и уровня финансирования науки, метод сравнения, различные методологические подходы к формированию приоритетов развития. В качестве основного результата проведенных исследований можно рассматривать обоснование смены структурного вектора развития Молдовы, наиболее адекватно соответствующего внутренним и внешним вызовам.

Cuvinte-cheie
personal, cercetare ştiinţifică, produse cu valoare științifică, valoare adăugată mare, scheme de taxare, materii prime de bază,

personnel, scientific research, products with scientific value, high added value, taxation schemes, basic raw materials,

кадры, научные исследования, наукоёмкая продукция, высокая добавленная стоимость, давальческие схемы, примитивное сырьё