Era reprezentarilor sociale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
505 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-23 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (520)
Социальная психология (473)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Era reprezentarilor sociale. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2018, nr. 3(52), pp. 3-32. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Era reprezentarilor sociale

The era of social representations


CZU: 316.6
Pag. 3-32

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2018


Rezumat

Tendințele care se fac văzute în ultimul timp – și care nu întârzie să se regăsească în opticile interpretative ale unora dintre cei mai valoroși filosofi,sociologi, politologi sau economiști ai contemporanietății - pun în ordinea de zi problema reevaluării substanţiale a cunoștințelor cu referire la om și la relațiile pe care el le dezvoltă sau intenționează să le dezvolte în varii contexte sociale. Pe un asemenea fundal, sunt luate în calcul, din ce în ce mai des, transformările care trebuie să se producă în sfera psihologiei sociale, în acel teritoriu-punte unde ,,se preia ceea ce este social în psihologie şi ceea ce este psihologic în sociologie‖ şi unde contează ,,nu atât individul, ca unitate separată, sau colectivitatea, ca structură socială autonomă‖,cât ,, interacţiunea dintre individ şi colectivitate‖. Stabilind că anume din sfera psihologiei sociale trebuie să vină confirmarea unei mari deplasări de accente, a unei reconfigurări apte să confere un alt calibru şi o altă semnificaţie ştiinţei centrate pe studiul sistematic al ,,indivizilor aflaţi într-o continuă legătură cu semenii săi şi cu mediul cultural-ideologic în care îşi duc existenţa‖, specialiștii – de regulă - se văd obligaţi să menţioneze că acest gen metamorfozare ţine, la modul cel mai direct, de valorificarea conceptului de reprezentări sociale. După ei, anume acest concept, şi nu oricare altul înfățișează în cea mai mare măsură direcţia investigațională care urmează să demonstreze unitate, centrându-se, în același timp și în egală măsură, asupra „grupurilor umane‖ și asupra „problemelor care afectează un mare număr de actori sociali‖, asupra „naturii umane‖ și asupra „construcției sociale a realității‖. În fond, a venit timpul când putem vorbi despre o eră a reprezentărilor sociale. Or, la ora actuală, anume reprezentările sociale, și nu oricare alte construcţii de extracţie cerebrală, exprimă „conceptul central și comun tuturor științelor socio-umane‖ și, totodată, cel mai important factor care „ne ghidează în modul de a numi și de a delimita diferitele aspecte ale realității noastre zilnice, în modul de a le interpreta, de a decide asupra lor și, când e cazul, de a lua o poziție față de ele și de a apăra această poziție‖.

Certain trends that have been noticed lately - and which are found in the interpretative visions of some of the most valuable philosophers, sociologists, political scientists, or economists of present times - put forward the issue of the substantial reassessment of knowledge with reference to the individual and to the relationships he or she develops or intends to develop in various social contexts. On such a background, certain transformations to be made are taken into account. These transformations concern the sphere of social psychology, in that bridging territory where "what is social in psychology and what is psychological in sociology " and where " not just the individual, as a separate unit, or the collectivity, as an autonomous social structure ", but " the interaction between the individual and the collectivity" as well matter. Establishing that it is precisely in the sphere of social psychology that the confirmation of the great shift of accents must take place, a reconfiguration capable of conferring a different caliber and another significance to the science centered on the systematic study of "individuals in a continuous relation with their fellow pears and with the cultural-ideological environment in which they live", the specialists cannot but point out that this kind of metamorphosis relates, in the most direct way, to the valorization of the concept of social representations. In their view, this concept in particular embodies best the investigational direction that has to prove unity, also focusing at the same time on the "human groups" and on the "problems affecting a large number of social actors", on "human nature" and the "social construction of reality". In fact,there has come a time when we can talk about an era of social representations, since, at the moment it is precisely the social representations, and not any other constructions of cerebral extraction, that express the "central and common concept of all social and human sciences" and, at the same time, the most important factor that "guides us in the way of naming and differentiating the various aspects of our daily reality, to interpret them, to decide upon them and, where appropriate, to take a stand against them and to defend that position".

Cuvinte-cheie
actori sociali, era reprezentărilor sociale,

reprezentări sociale

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-69458</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-12-11</cfResPublDate>
<cfVol>52</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>3</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0224</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/69458</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Era reprezentarilor sociale</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>actori sociali; reprezentări sociale; era reprezentărilor sociale</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Tendințele care se fac văzute &icirc;n ultimul timp &ndash; și care nu &icirc;nt&acirc;rzie să se regăsească &icirc;n opticile interpretative ale unora dintre cei mai valoroși filosofi,sociologi, politologi sau economiști ai contemporanietății - pun &icirc;n ordinea de zi problema reevaluării substanţiale a cunoștințelor cu referire la om și la relațiile pe care el le dezvoltă sau intenționează să le dezvolte &icirc;n varii contexte sociale. Pe un asemenea fundal, sunt luate &icirc;n calcul, din ce &icirc;n ce mai des, transformările care trebuie să se producă &icirc;n sfera psihologiei sociale, &icirc;n acel teritoriu-punte unde ,,se preia ceea ce este social &icirc;n psihologie şi ceea ce este psihologic &icirc;n sociologie‖ şi unde contează ,,nu at&acirc;t individul, ca unitate separată, sau colectivitatea, ca structură socială autonomă‖,c&acirc;t ,, interacţiunea dintre individ şi colectivitate‖. Stabilind că anume din sfera psihologiei sociale trebuie să vină confirmarea unei mari deplasări de accente, a unei reconfigurări apte să confere un alt calibru şi o altă semnificaţie ştiinţei centrate pe studiul sistematic al ,,indivizilor aflaţi &icirc;ntr-o continuă legătură cu semenii săi şi cu mediul cultural-ideologic &icirc;n care &icirc;şi duc existenţa‖, specialiștii &ndash; de regulă - se văd obligaţi să menţioneze că acest gen metamorfozare ţine, la modul cel mai direct, de valorificarea conceptului de reprezentări sociale. După ei, anume acest concept, şi nu oricare altul &icirc;nfățișează &icirc;n cea mai mare măsură direcţia investigațională care urmează să demonstreze unitate, centr&acirc;ndu-se, &icirc;n același timp și &icirc;n egală măsură, asupra &bdquo;grupurilor umane‖ și asupra &bdquo;problemelor care afectează un mare număr de actori sociali‖, asupra &bdquo;naturii umane‖ și asupra &bdquo;construcției sociale a realității‖. &Icirc;n fond, a venit timpul c&acirc;nd putem vorbi despre o eră a reprezentărilor sociale. Or, la ora actuală, anume reprezentările sociale, și nu oricare alte construcţii de extracţie cerebrală, exprimă &bdquo;conceptul central și comun tuturor științelor socio-umane‖ și, totodată, cel mai important factor care &bdquo;ne ghidează &icirc;n modul de a numi și de a delimita diferitele aspecte ale realității noastre zilnice, &icirc;n modul de a le interpreta, de a decide asupra lor și, c&acirc;nd e cazul, de a lua o poziție față de ele și de a apăra această poziție‖.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Certain trends that have been noticed lately - and which are found in the interpretative visions of some of the most valuable philosophers, sociologists, political scientists, or economists of present times - put forward the issue of the <em>substantial reassessment of knowledge with reference to the individual and to the relationships he or she develops or intends to develop in various social contexts</em>. On such a background, certain transformations to be made are taken into account. These transformations concern the sphere of <em>social psychology</em>, in that <em>bridging territory </em>where &quot;what is social in psychology and what is psychological in sociology &quot; and where &quot; not just the individual, as a separate unit, or the collectivity, as an autonomous social structure &quot;, but &quot; the interaction between the individual and the collectivity&quot; as well matter. Establishing that it is precisely in the sphere of social psychology that the confirmation of the <em>great shift of accents </em>must take place, a reconfiguration capable of conferring a <em>different caliber and another significance </em>to the science centered on the systematic study of &quot;individuals in a continuous relation with their fellow pears and with the cultural-ideological environment in which they live&quot;, the specialists cannot but point out that this kind of metamorphosis relates, in the most direct way, to the valorization of the concept of <em>social representations</em>. In their view, this concept in particular embodies best the investigational direction that has to prove <em>unity</em>, also focusing at the same time on the &quot;<em>human groups</em>&quot; and on the &quot;<em>problems affecting a large number of social actors</em>&quot;, on &quot;<em>human nature</em>&quot; and the &quot;<em>social construction of reality</em>&quot;. In fact,there has come a time when we can talk about an <em>era of social representations, </em>since, at the moment it is precisely the social representations, and not any other constructions of cerebral extraction, that express the &quot;central and common concept of all social and human sciences&quot; and, at the same time, the most important factor that &quot;guides us in the way of naming and differentiating the various aspects of our daily reality, to interpret them, to decide upon them and, where appropriate, to take a stand against them and to defend that position&quot;.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18824</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18824</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18824-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-11T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şleahtiţchi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>