Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
913 52
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-29 10:51
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana, GANCIUCOV, Valentina. Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate, Ed. 13, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, Ediția 13, Vol.1, pp. 124-129. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
13, Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat

JEL: C67, D57, E26, H61

Pag. 124-129

Gutium Tatiana, Ganciucov Valentina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2018


Rezumat

Actualitatea cercetărilor propuse este determinată de următorii factori: economiile moderne sunt economii de piață, iar economia tenebră este o parte componentă a oricărei economiei de piață; țările diferă cum după nivelul de dezvoltare așa și după cota economiei neobservate în Produsul Intern Brut; economia tenebră generează atât consecințe negative, cât și pozitive, asupra economiei naționale și societății în întregime, una din consecințe negative reprezintă pierderile bugetului de stat. Scopul articolului dat este de a evalua economia tenebră în sectorul real și de a estima pierderile bugetului de stat cauzate de elementele economiei neobservate. Pentru evaluarea economiei tenebre a fost întocmită balanţa interramurală efectivă. Cu scopul atingerii sarcinilor propuse pe lângă metoda input-output au fost utilizate următoarele metode: analiza comparativă, analiza regresională, metoda calculului analitic, metoda de modelare matematică. Utilizând modelul adaptat de autori a balanței interramurale naturale au fost depistate și evaluate elementele economiei tenebre și estimate pierderile bugetului de stat. În baza rezultatelor obținute au fost elaborate propuneri pentru contracararea economiei tenebre.

The actuality of the proposed research is determined by the following factors: modern economies are market economies, and the shadow economy is a component part of any market economy; countries differ in terms of both the level of development and the share of the Non-Observed Economy in the Gross Domestic Product; the shadow economy generates both negative and positive consequences on the national economy and society as a whole, one of the negative consequences is the losses of the state budget. The purpose of this article is to evaluate the shadow economy in the real sector and to estimate the state budget losses caused by the elements of the Non-Observed Economy. For the assessment of the shadow economy, the actual interbranch balance was drawn up. In order to achieve the proposed tasks in addition to the input-output method, the following methods were used: comparative analysis, regression analysis, the method of analytical calculation, the method of mathematical modelling. Using the model adapted by the authors of the natural interbranch balance, the elements of the shadow economy and state budget losses were evaluated. Based on the results obtained, proposals have been developed to counteract the shadow economy.

Cuvinte-cheie
economia neobservată, balanţa interramurală, utilizări, resurse, bugetul de stat, impozite,

economia tenebră