Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
590 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-19 08:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.736 (5)
Основные права. Права человека. Права и обязанности граждан (801)
SM ISO690:2012
GORIUC, Silvia, CRASNOBAEV, Adrian. Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare. In: Administrarea Publică, 2018, nr. 3(99), pp. 38-43. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489

Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare

Aspects regarding the exercise of the constitutional right of petition

CZU: 342.736

Pag. 38-43

Goriuc Silvia1, Crasnobaev Adrian2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2018


Rezumat

Dreptul de petiționare are o funcție socială, care constă în stabilirea unei garanții constituționale aflate la îndemâna cetățenilor de a atrage atenția autorităților publice competente asupra unor situații concrete de încălcare a unor drepturi și interese legitime, fără a fi nevoie să se mai recurgă la intervenția unei instanțe judecătorești, fiind astfel tratat în doctrina constituțională franceză clasică și ca o garanție de ordin constituțional pentru apărarea libertăților.  Cetățeanul care recurge la această posibilitate este protejat de norma constituțională, împotriva oricăror acte de persecuție, sancționare și pedepsire a sa pentru petițiile adresate potrivit legii, iar dacă autoritățile publice refuză să răspundă la cererile primite sub formă de petiții, adresanții acestora au deschisă calea contenciosului administrativ.

The right of petitioning has a social function, which consists in establishing a constitutional guarantee available to citizens to draw the attention of the competent public authorities to concrete situations of violation of legitimate rights and interests, without having to resort to the intervention of a courts, thus being treated in the classical French constitutional doctrine and as a constitutional guarantee for the defense of liberties.  The citizen who resorts to this possibility is protected by the constitutional rule against any acts of persecution, punishment and punishment for petitions addressed by law, and if the public authorities refuse to respond to requests received in the form of petitions, their addressees open the administrative litigation path.

Cuvinte-cheie
drept fundamental, petiţie, petiționar, autoritate publică,

drepturi și interese legitime.