Эффективность работы теплофикационных паротурбинных установок при переменных графикахтепловых и электрических нагрузок
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-14 11:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.165+621.311.22 (1)
Общая энергетика (446)
Тепловые двигатели в целом. Получение, распределение и использование пара. Паровые машины. Паровые котлы (23)
Электротехника (828)
SM ISO690:2012
ТАТАРИНОВА, Наталья; СУВОРОВ, Д.; СУЩИХ, Виктор. Эффективность работы теплофикационных паротурбинных установок при переменных графикахтепловых и электрических нагрузок. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), pp. 85-99. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.1343404
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070

Эффективность работы теплофикационных паротурбинных установок при переменных графикахтепловых и электрических нагрузок

Efficiency of the Operation of the Cogeneration Steam Turbine Plants at theVariable Heat and ElectricLoad Schedules

Eficienţa funcţionării instalaţiilor de termoficare cu turbine cu abur la grafice variabile ale sarcinilor electrice şi termice


DOI: 10.5281/zenodo.1343404
CZU: 620.9+621.165+621.311.22
Pag. 85-99

Татаринова Наталья, Суворов Д., Сущих Виктор
 
Вятский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2018


Rezumat

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования методов управления режимами работы электростанции путем создания программных средств по прогнозированию показателей работы оборудования при изменении условий его эксплуатации. Всвязи с этимавторами была поставлена цель провести подробное расчетное исследование переменныхрежимов на основе уникальных корректных математических моделейтаких турбоустановок, основанных на фактических энергетических характеристиках оборудования. В задачи исследования входило: во-первых, рассчитать, в каких пределах могут изменяться основные энергетические и экономические показатели в реальных условиях эксплуатации на примере турбин Т-50-130 Кировской ТЭЦ-4; во вторых, выявить и описать возможные ресурсы повышения эффективности работы теплофикационных турбоустановок в условиях переменных графиков тепловых и электрических нагрузок. Полученныерезультаты свидетельствует о том, что при сегодняшних ценах на энергоносители дополнительная выработка мощности по теплофикационному циклу паротурбинных ТЭЦ экономически целесообразна в течение всех суток. Обоснованы рекомендации для получения положительного экономического эффекта, относящиеся к возможным вариантам оптимального распределения нагрузок между турбоагрегатами, и предложения по рациональным режимам их эксплуатации. Показана низкая экономическая эффективность некоторых распространенных методов выработки пиковой мощности, в частности путем изменения степени открытия регулирующих диафрагм части низкого давления. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что на большинстве паротурбинных ТЭЦ имеются значительные резервы по экономии топливно-энергетических ресурсов, реализовать которые можно, в частности, за счет оптимизации режимов работы турбоустановок.

The urgency of the work is conditioned by the need to improvethe management methods of the operation modes of the power plant by creating software tools for predicting the performance of equipment when the conditions of its operation change. In this regard, the aim of the study is to carry out a detailed calculation research of such modes using uniquecomputational mathematical models based on the actual turbine power characteristics. Following tasks were set to achieve it: first, to calculate the limits of change for the main energy and economic indicators in real operating conditions on the example of the turbines T-50-130 of the Kirov CHP-4; secondly, to identify and describe the possible resources to increase the efficiency of the operation of the cogeneration turbine plants under conditions of variable heat and electric load schedules. The received results testifythat at today's prices for energy carriers, additional power generation by the thermal cycle of CHP plants is economically feasible during all day. The low economic efficiency of some common methods of generating peak power is shown, in particular, by changing the degree of opening the sliding grids in the low-pressure section. The proposed approach can be implemented and used to optimize the operation of CHP plants in the Russian wholesale electricity and capacity market. The results of the study make it possible to conclude that most steam turbine CHP plants have significant reserves for saving fuel and energy resources, which can be realizedby optimizing turbine operationmodes.

Autorii au propus efectuarea unei cercetări printr-un calcul minuţios al regimurilor variabile în baza modelelor matematice adecvate pentru instalaţiile cu turbine cu abur pentru termoficare, în baza caracteristicilor energetice neliniare pe instalaţia reală. Subiectul cercetărilor include calcule pe exemplul turbinelor T-50-130 a CET-4 din or. Kirov a diapazonului posibil de variaţie a indicilor energetici şi economici de bază la funcţionarea în condiţii reale de exploatare; identificarea şi descrierea resurselor posibile de sporire a eficienţei funcţionării instalaţiilor de termoficare cu turbine în condiţiile graficelor variabile ale sarcinilor termice şi electrice. Rezultatele obţinute denotă faptul, că la preţurile actuale pentru sursele energetice, generarea adăugătoarede putere pentru ciclul de termoficare a CET cu turbine cu abur este rezonabilă din considerente economice pe întreaga perioadă a zilelor. A fost demonstrată eficienţa economică redusă la careva metode de generare a puterii de vârf, în particular, pe calea schimbării gradului de deschidere a diafragmelor de reglare în partea de presiune joasă. A fost descoperit efectul economic pozitiv din contul distribuirii optimale al sarcinilor între turbogeneratoare, în special, la acele variante, ce nu erau de identificat, utilizând caracteristicile liniare normative tip. Respectiv, asemenea modele de calcul ale instalaţiilor cu turbine pot fi tratate ca u instrument eficient şi cu cheltuieli minime, ce nu necesită investiţii financiare pentru realizare, ce permite efectuarea alegerii schemei şi a regimurilor optime de livrare a agentului termic către consumator, de asemenea o estimare mai obiectivă a indicilor tehnico-economici de funcţionare a CET în întregime.

Cuvinte-cheie
ТЭЦ, теплофикационная паровая турбина, расчетная модель, математическое моделирование, режимы работы, энергетические характеристики.