A representation theorem for bounded distributive hyperlattices
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
128 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-01 22:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.53+512.55 (2)
Алгебра (248)
SM ISO690:2012
AMROUNE, Abdelaziz; OUMHANI, Ali. A representation theorem for bounded distributive hyperlattices. In: Quasigroups and Related Systems. 2018, nr. 1(26), pp. 1-12. ISSN 1561-2848.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Quasigroups and Related Systems
Numărul 1(26) / 2018 / ISSN 1561-2848

A representation theorem for bounded distributive hyperlattices


CZU: 512.53+512.55
MSC 2010: 03E72,06B20,06D72
Pag. 1-12

Amroune Abdelaziz1, Oumhani Ali2
 
1 University Mohamed,
2 Ecole Normale Supèrieure de Bou Saada
 
Disponibil în IBN: 17 august 2018


Rezumat

A representation theorem for bounded distributive hyperlattices is given. The equivalence between the category of Priestley spaces and the dual of the category of bounded distributive hyperlattices is established.

Cuvinte-cheie
Hyp erlattices, distributivehyp erlattices, lterandidealofhyp erlattice, Priestleyspace, homomorphismofhyp erlattices, homomorphismofPriestleyspaces.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Grosu, I.</dc:creator>
<dc:date>2012-12-04</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Stresul oxidativ este un factor care duce la leziunile de miocard în sindromul ischemie-reperfuzie datorită unor intervenţii chirurgicale la inimă cu circulaţie extracorporală. Acest articol vizează un rezumat de cele mai multe trăsături importante fiziopatologice ale stresului oxidativ în randul stopului cardiac cardioplegic şi reperfuzie. Mithocondria, oxidarea purinelor, macrofagiile şi neutrofilele sunt principalele surse de oxigen reactive. Acţiunea duce la leziunile membranei celulare, epuizarea oxidului nitric,
apoptoza celulelor, activarea citokinelor proinflamatorii, molecule de adeziune intercelulară şi metaloproteinazelor matriceale, care compromite structura şi funcţia cardiacă. Există dovezi promiţătoare de efectul cardioprotector de căi de stres oxidativ modulant aplicate în diferite tipuri de cardioplegie.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Oxidative stress is a leading factor of myocardium injuries linked to ischemia-reperfusion syndrome due to heart surgery with extracorporeal circulation. This article aimed a summarizing of most important pathophysiological traits of oxidative stress among cardioplegic heart arrest and reperfusion. Mithocondria, purines oxidation, macrophages and neutrophils are principal sources of reactive oxygen species release. The action of last leads to cell membrane lesion, nitric oxide depletion, cell apoptosis, activation of proinflammatory cytokines, intercellular adhesion molecules
and matrix metalloproteinases that compromises cardiac structure and function. There are promising evidences sharing cardioprotective effect of remedies modulating oxidative stress applied in different types of cardioplegia.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Окислительный стресс является одним из ведущих факторов травмы миокарда связаного с ишемииреперфузии синдрома в связи с операцией на сердце с искусственным кровообращением. Эта статья направленная для подведения итогов наиболее важных патофизиологических черт окислительного стресса среди кардиоплегического ареста сердца и реперфузии. Mитохондрия, окисления пуринов, макрофаги и
нейтрофилы являются основными источниками реактивной выпуски кислорода. Действие последнего приводит к клеточной мембране поражения, истощения азотной окиси, апоптоз клеток, активация противовоспалительных цитокинов, молекулы межклеточной адгезии и матричных металлопротеиназ, что ставит под угрозу структуры и функции сердца. Есть обнадеживающие свидетельства распространения кардиопротекторного действия средств правовой защиты модуляции
окислительного стресса применяются в различных типах кардиоплегии.</dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 36 (4) 235-238</dc:source>
<dc:subject>Stresul oxidativ</dc:subject>
<dc:subject>miocard</dc:subject>
<dc:subject>operaţii pe cord</dc:subject>
<dc:subject>circulaţie extracorporală</dc:subject>
<dc:title>Impactul stresului oxidativ asupra miocardului în operaţiile pe cord cu circulaţie extracorporală
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>