Privitor la concepţia şi esenţa proiectului programului de utilizare a resurselor regenerabile energetice în Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
306 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-30 13:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92(478) (15)
Общая энергетика (436)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; POSTOLATI, Vitali. Privitor la concepţia şi esenţa proiectului programului de utilizare a resurselor regenerabile energetice în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 560-568. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Privitor la concepţia şi esenţa proiectului programului de utilizare a resurselor regenerabile energetice în Republica Moldova


CZU: 620.92(478)
Pag. 560-568

Berzan Vladimir, Postolati Vitali
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

Рассмотрена проблема использования энергетического потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире и состояние этой проблемы в Республике Молдова. Отмечены общие требования, выполнение которых определят успех решения поставленной задачи. Как инструмент успешного решения рассматривается Программа по использованию ВИЭ. Приведены основные сведения о проекте такой Программы и оценена ее общая стоимость (около 670 мил. лей), в том числе и ее отдельных этапов.

The problem of use of an energy potential of renewed energy sources (RES) in the world and a state of this problem in Republic Moldova is considered. The general requirements which performance will determine success of the solution of a task in view are marked. As the tool of the successful solution is considered the Program on use of RES. The basic data on the project of such Program are resulted and its} total cost (about 670 mln. lei), including its separate stages.

Se examinează problema utilizării potenţialului energetic al Resurselor Regenerabile de Energie (R.R.E.) în lume şi starea acestei probleme în Republica Moldova. Se menţionează cerinţe generale, care conduc la succesul soluţionării acestei probleme. În calitate de sculă pentru soluţionarea cu succes a problemei abordate se prezintă programul de utilizare a R.R.E. Se prezintă informaţia generală despre un astfel de Program cu estimarea costului lui total (cca 670 mil. lei), precum şi estimări a costurilor fazelor preconizate pentru realizare.