Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
521 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 00:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[327+355.02](478) (10)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (1210)
Военное дело в целом (443)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională. In: Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. 24-25 martie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 404-417. ISBN 978-9975-56-439-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării 2017
Conferința "Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării"
Chișinău, Moldova, 24-25 martie 2017

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

The Republic of Moldova's national security in the context of the international security system formation

Национальная безопасность Республики Молдова в контексте формирования системы международной безопасности

CZU: [327+355.02](478)

Pag. 404-417

Bencheci Marcel
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2018


Rezumat

Autorul trece în revistă toate documentele ce vizează securitatea naţională a Republicii Moldova, evidenţiind mai multe etape în elaborarea politicii de securitate. Prima etapă a politicii naţionale de securitate şi apărare înglobează perioada de la declarare a independenţei Republicii Moldova şi până la adoptarea Constituţiei ţării noastre (1991-1994). Cea de a doua etapă în definitivarea politicii de apărare şi securitate a ţării începe cu adoptarea la 5 mai 1995 a Concepţiei Securităţii naţionale a Republicii Moldova, considerată un important act juridic. În anul 2008 este adoptată Concepţia Securităţii Naţionale. În concluzie, autorul subliniază că securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara contextului securităţii internaţionale, iar în cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită se acordă intensificării cooperării cu UE.  

The author reviews all the documents related to the national security of the Republic of Moldova, highlighting several stages in the elaboration of the security policy. The first stage of the national security and defense policy includes the period from the declaration of independence of the Republic of Moldova until the adoption of the Constitution of our country (1991-1994). The second stage in defining the country's defense and security policy begins with the adoption of the National Security Concept of the Republic of Moldova on May 5, 1995, considered an important legal act. In 2008, the National Security Concept was adopted. In conclusion, the author emphasizes that the national security of the Republic of Moldova cannot be conceived outside the context of international security, and within the efforts of the European integration of our country special attention is paid to the intensification of the cooperation with the EU.

Cuvinte-cheie
securitate națională, sistemul de securitate internaţională, Republica Moldova, strategie, interes naţional,

Concepţia securutăţii naţionale