Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
936 105
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-21 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.226.322(4) (1)
Государственные доходы (475)
SM ISO690:2012
TEODORESCU, Mihaela. Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană. In: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional, 21-22 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, Vol.1, pp. 71-78. ISBN 978-9975-3171-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1, 2017
Conferința "Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional"
Chișinău, Moldova, 21-22 septembrie 2017

Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană

CZU: 336.226.322(4)

Pag. 71-78

Teodorescu Mihaela
 
Universitatea Valahia din Târgoviste
 
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2018


Rezumat

În această lucrare se realizează o analiză succintă a sistemului comun al taxei pe valoarea adăugată aplicat în Uniunea Europeană (UE) și se prezintă exemple privind implementarea acestuia în România, urmare aderării la Uniunea Europeană.  Se prezintă fundamentele juridice ale armonizării fiscalității indirecte în Uniunea Europeană, avantajele și etapele instituirii sistemului comun al TVA, pornind de la obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii, de a garanta buna funcţionare a pieţei interne și de a evita denaturarea concurenței. În a doua parte, se realizează o analiză selectivă a dispozițiilor Directivei 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezentate exemple privind transpunerea directivei în reglementările fiscale ale statelor membre, îndeosebi în Codul fiscal al României. Întrucât procesul de armonizare a cotelor de TVA în cadrul UE este departe de a fi încheiat, se analizează, comparativ, cotele de TVA aplicate de statele membre, modificările și evoluția acestor cote.  Având în vedere că taxa pe valoarea adăugată reprezintă o importantă sursă de venituri pentru bugetele statelor membre, precum și o resursă proprie a bugetului UE, în ultima parte a comunicării se analizează ponderea taxei pe valoarea adăugată în produsul intern brut și în veniturile fiscale ale statelor membre.  

This paper provides a succinct analysis of the common value added tax system applied in the European Union and presents examples of its implementation in Romania following the adhesion to the European Union.  In the framework of the present work are underlined the legal bases of indirect tax harmonization in the European Union, the advantages and steps towards the establishment of the common VAT system, starting from the main objectives of European fiscal policy, that is, to ensure the proper functioning of the internal market and to avoid distortions of competition. The second part contains a selective analysis of the provisions comprised within the Council Directive 2006/112/EC, as subsequently amended and supplemented, with examples of transposition of the Directive into the tax regulations of the Member States, especially in the Romanian Tax Code. Since the process of harmonizing of VAT rates within the European Union is far from being completed, the VAT rates applied by the Member States, changes and the evolution of these quotas are being compared.  As that value added tax represents an important source of revenues both for the Member States' and for the EU budget, the last part of the communication analyzes the share of value added tax in gross domestic product and in tax revenues of the Member States

Cuvinte-cheie
armonizare fiscală, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată,

piaţa internă, concurenţă