Intensitatea energetică în Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
348 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-02 08:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9(478) (45)
Общая энергетика (438)
SM ISO690:2012
MOGOREANU, Nicolae. Intensitatea energetică în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 188-190.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Intensitatea energetică în Republica Moldova

Energy intensity in Moldova

Энергоемкость в Молдове


CZU: 620.9(478)
Pag. 188-190

Mogoreanu Nicolae
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Nu se pune la îndoială că extinderea cantitativă a economiilor devine tot mai distructivă şi fără de întreprindere de măsuri privind eficientizarea consumurilor energetice fauna şi flora vor fi supuse schimbărilor esenţiale, ceea ce va afecta existenţa omenirii. Experienţa anilor a demonstrat că raţionalizarea şi eficientizarea consumurilor energetice şi utilizarea energiilor regenerabile este unica cale de a asigura supraviețuirea omului. În lucrare este determinată valoarea şi efectuată analiza intensităţii energetice, sunt conturate premisele şi rezervele privind eficienţă energetică în Republica Moldova.  

There is no doubt that quantitative expansion of economies is increasingly destructive and without undertaking measures for efficient energy consumption fauna and flora will be subject to the essential changes that will affect human existence. Years experience has shown that energy consumption rationalization and efficiency and use of renewable energy is the only way to ensure human survival. The paper made analysis and determined value of energy intensity, outlined assumptions and reservations on energy efficiency in Moldova

Не существует никаких сомнений, что количественное расширение экономик становится все более разрушительными и без принятия мер для эффективного потребления энергии флоры и фауны будут подвергаться существенным изменениям, которые влияют на человеческое существование. Годы опыта показали, что рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов и использование возобновляемых источников энергии является единственным способом обеспечить выживание человека. В статье сделан анализ и определенно значение энергоемкости и изложены предпосылки и резервы по энергоэффективности в Молдове.

Cuvinte-cheie
Intensitate energetică,

eficienţa energetică