Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
492 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 09:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.95/.96:334.7 (5)
Области управления (204)
Формы организации и сотрудничества в экономике (690)
SM ISO690:2012
SAVCENCO, Silvia. Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ediția 11, Vol.2, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 267-271. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților

CZU: 005.95/.96:334.7

Pag. 267-271

Savcenco Silvia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

In lucrarea de faţă abordăm necesitatea dezvoltării profesionale a angajaţilor in scopul imbunătățirii bazei de cunoștințe generale a organizației și pentru a pregăti cadrul optim in care membrii acesteia să gandească strategic. Pregătirea profesională este un instrument puternic de dezvoltare a unei organizații care presupune investiții în oameni și tehnologie. Aceasta asigură un grad inalt de profesionalism și menține standardul competențelor la un nivel ridicat. Astfel, un management eficient trebuie să cuprindă un program de pregătire structurat care să răspundă unor obiective cadru. Competența profesională stă la baza organizării compartimentelor administrative și de producție, la negocierea și stabilirea nivelului salariilor, la adoptarea strategiilor și politicilor, la perfecționarea pregătirii profesionale, implementarea unor noi proceduri de lucru, la imbunătățirea sistemului informațional și informatic la toate nivelurile ierarhice etc. Mutațiile profunde care s-au produs in societate generează, pentru fiecare post in parte, exigențe sporite, unele cu totul noi, ceea ce obligă pe fiecare persoană in parte să dobandească prin căi adecvate de instruire cunoștințele necesare și să-și dezvolte aptitudini in direcțiile impuse tocmai de aceste exigențe calitativ superioare.

This paper addresses the need for professional development of employees in order to improve the general knowledge base of the organization and prepare the best framework in which members could think strategically. Profesional training is a powerful tool for developing an organization that requires investment in people and technology. This ensures a high degree of professionalism and skills to maintain a high standard. Thus, effective management should include a structured training program in order to meet the framework targets. Professional competence underlies the organization of administrative and production departments, the negotiation and salary levels, the adoption of strategies and policies to improve the profesional training, implementing new procedures, improving information system at all hierarchical levels, etc. Profound mutations that occurred in society generate for each position enhanced requirement, some completely new, which obliges each individual to acquire the appropriate means of training the necessary knowledge and develop skills in directions imposed by these precisely requirements of higher quality.

Cuvinte-cheie
perfecţionare, dezvoltare profesională, angajati, inovaţie, sporirea competitivității,

metode de creativitate