Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
1188 27
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-27 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.53(478) (4)
Рынок труда. Занятость (480)
SM ISO690:2012
BÎRCĂ, Alic. Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, Ediția 11, Vol.2, pp. 221-226. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme

CZU: 331.53(478)

Pag. 221-226

Bîrcă Alic
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

In lucrarea de față abordăm problema ocupării forței de muncă in Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, ocuparea forței de muncă a constituit o problemă incă de la obținerea independenței. Mutațiile majore care au avut loc în societate au generat schimbări substanțiale și în structura ocupațiilor din Republica Moldova. Ca rezultat, multe persoane cu un nivel redus de instruire profesională au devenit vulnerabile pe piața muncii, iar o bună parte din ele chiar și-au pierdut locul de muncă. Aceasta a determinat ca rata de ocupare in Republica Moldova să constituie, i ultimii 5 ani, aproximativ 40%. Situația creată nu este deloc favorabilă pentru Republica Moldova atat din punct de vedere economic, cat și social. In aceste condiții, se impun implementarea unor măsuri active pe piața muncii, având drept scop creșterea nivelului ocupării forței de muncă in Republica Moldova. Pornind de la cele menționate, ne propunem să facem o analiză in dinamică a indicatorilor ce caracterizează ocuparea forței de muncă in Republica Moldova, cu scopul de a evidenția eventualele probleme și riscurile posibile, în condițiile perpetuării pe viitor a situației create. Pentru a obține rezultate cat mai concludente vom aplica analiza statistică, ca metodă de cercetare aplicată in prezentul demers științific.

In this paper the problem of employment in the Republic of Moldova is addressed. For Republic of Moldova, employment has been an issue since the independence declaration. The major changes that have occurred in society have also generated substantial changes in the structure of occupations in the Republic of Moldova. As a result, many people with a low level of professional training have become vulnerable in the labor market, and a large part of them have even lost their jobs. This has caused the employment rate in Moldova to constitute, in the last 5 years, about 40%. The given situation is not favorable for Republic of Moldova both economically and socially. In these circumstances, it is necessary to implement active labor market measures, aimed at increasing employment in the country. Having as a starting point the above mentioned facts, we aim to perform a dynamic analysis of the indicators that characterize employment in the Republic of Moldova, in order to highlight possible problems and possible risks, if the present situation persists in the future. To obtain conclusive results, in this scientific endeavor we will apply statistical analysis as a research method.

Cuvinte-cheie
forţă de muncă, ocupare, piaţa muncii, rata de ocupare, salariat,

lucrător pe cont propriu, loc de muncă formal, loc de muncă informal